Home Fayyaa Aannan Loonii (Cow’s Milk)

Aannan Loonii (Cow’s Milk)

by

Aannan Loonii (Cow’s Milk)
***************
■ Qabiyyeen kaalsiyeemii (calcium) inni of keessaa qabu, nyaata kamiinuu waan hin dorgomamnedha. Calciumiin ammoo waan lafeen ittiin ijaaramudha. (Its calcium content is unrivaled by any other food. Calcium is the building block of bones.)

■ Pirootiina (protein) inni of keessaa qabu faayidaa ol’aanaa kan qabudha, qaama ijaara, madda annisaa annisaa cimaadhas.
(The protein it contains is highly beneficial, builds the body, and is a powerful source of energy.)

■ Akka annisaa kennuu fi qaama namaa ijaaruun, ulfatina qaamaa garuu akka maddeen pirootina biroo garmalee hin dabalu. (As an energy booster and bodybuilder, it does not increase weight as excessively as other sources of protein.)

■ Elementootaa fi Vaayitaaminoota nu barbaachisan armaan gadii of keessa qab: Aannan Loonii Burcuqqoo (cup) tokkichi (244 gm): (Contains the following essential elements and vitamins: One cup (244 gm) of Cow’s Milk:)
♡Annisaa: 146 kcal (Energy: 146 kcal)
♡Pirootiinii: 8 gm (Protein: 8 gm)
♡Cooma: 8 gm (Fat: 8 gm)
♡Kaalsiyemii: Haga guyyaatti nu barbaachisu keessaa 28%. (Calcium: 28% of daily requirement.)
♡Vaayitamin D: Haga guyyaatti nu barbaachisu keessaa 24%. (Vitamin D: 24% of the daily requirement.)
♡Vaayitamin B2: Haga guyyaatti nu barbaachisu keessaa 26%.
(Vitamin B2: 26% of the daily requirement.)
♡Vaayitamin B12: Haga guyyaatti nu barbaachisu keessaa 18%.
(Vitamin B12: 18% of the daily requirement.)
♡Elemntii Pootassiyeemii: Haga guyyaatti nu barbaachisu keessaa 10%.
(Potassium Element: 10% of the daily requirement.)
♡Elementii Pootaassiyeemii: Haga guyyaatti nu barbaachisu keessaa 22%.
(Element Potassium: 22% of the daily requirement.)
♡Elementii Seleniyeemii: Haga guyyaatti nu barbaachisu keessaa 13% of keessaa qaba.
(Element Selenium: Contains 13% of the daily requirement.)
************
HUB: Aannan loonii yoo dhugnu, kallattumaan yoo dhugne dhukkuboonni tokko tokko nutti darbuu malu. Kanaaf haga dandeenye danfisnee dhuguu qabba.
(NOTE: If we drink cow’s milk, we may get some diseases if we drink it directly. So we should steam it and drink it as much as we can.)
#nutrition
************
FAYYAAN FAAYA!

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: