Home Fayyaa Akkaataa Fayyumma Garaachaa Ittiin Eeggannu!

Akkaataa Fayyumma Garaachaa Ittiin Eeggannu!

by

Akkaataa Fayyumma Garaachaa Ittiin Eeggannu!

1). Alkoolii dhuguu dhiisuu ykn dhugaatii hir’isuu
2). Tamboo/sigaaraa xuxuu dhiisuu
3). Buna garmalee baay’istanii hin dhuginaa (yaadadhaa bunni faayidaa qaba yoo baay’isuu baanne)
4). Qorichoota akka ‘Ibuprofen, Aspirin,bdiclofenac’ hin baay’isinaa
5). Hin dhiphatinaa…rakkoo jiruuf furmaata barbaadaa malee
6). Nyaata coomaa fi zaayitiin itti baay’ate hir’isuu
7). Nyaata daabboo, paastaa fi sukkaaraa hir’isaa
8). Nyaata kuduraa fi muduraa sirritti sooradhaa-
9). Qullubbii diimaa fi adii, timaatimii, baaqelaa, raafuu (spinach) hir’isuu namoota tokko tokko irraatti
10). Qurxummii sooradhaa
11). Bishaan guyyatti hanga kubbaayyaa 6-8 dhugaa
12). Damma nyaadhaa…warri dhukkubicha qabdan ganama ganama garaa duwwaatti fallaana 2-3 osoo nyaattanii madaa garaachaa fayyisuuf ga’ee qaba.
13). Sochii qaamaa guyyaatti daqiiqa.30 torbanitti guyyaa 5niif hojjachuun waa hundaaf gaariidha.
14). Cuunfaa Jinjibilaa (ginger) dammaan walitti makanii dhuguun garaachi madaa’e akka fayyu gargaara.
15). Muuzii yeroo yerootti soorachuun madaa garaachaa fayyisuuf ni gargaara.

Furtuu Fayyaa

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: