Home Fayyaa AKKAMITTI FEEDHII NYAATA DABAALU DANDEENYAA??

AKKAMITTI FEEDHII NYAATA DABAALU DANDEENYAA??

by

AKKAMITTI FEEDHII NYAATA DABAALU DANDEENYAA??
1). Nyaata xixxiqqeesanii yeroo heddu nyaachuu. Nyaata guyyatti al sadii nyaatamuu al 5-6 nyaachuu. Akkuma fedhiin nyaataa dabalaa deemuun hamma nyaatamuu dabaluun ni danda’ama ykn yeroo irra deddeebi’anii nyaachuu hir’isuu.
2). Nyaata dhangal’aa nyaataa gahaa qaban nyaachuu.
3,). Yeroo nyaannuu; hirriya fi maatii waliin soorachuu, ykn tv ilaalaa soorachuu; kun osoo hin beekin xiyyeeffanna keenya hatuun akka baayyee nyaatamu taasisa.
4). Nyaata yeroo dhiyeessan meeshaa/qoodaa guddaa irratti baafachu/dhiheessuu. Kun nyaatni qoodaa guddaa irratti dhihaate akka xiqqaa isin hin quubsinee ta’e waan isinitti mul’atuuf baayyee nyaachuu dandeessuu.
5). Nyaata yeroo itti nyaannu/ soorannuu yeroo walfakkataa/ dhaabbataa gochuu.
6). Ciree nyaachuu dabarsuu hin qabnu
7). Nyaata qabiyyeen isaanii faayiberiin itti baay’ate xiqqeessuu. Nyaanni kunneen xiqqoo akkuma nyaatameen mirrii qufuu akka nutti dhagahamu godhaa.
8). Nyaata keenya bifa dhangala’an fayyadamuu, kan akka cuunfaa garagaraa, shoorbaa fi kkf.
9). Nyaata gidduutti nyaata xixxiqqaa (snacks) fayyadamuu nyaanni kunneenis kuduraa fi muduraa yoo ta’e ni filatama.
10). Nyaata namatti tolu baay’isanii nyaachuu.
11). Sochii qaamaa gochuu
12). Akkuma nyaachuuf qophoofnen ykn osoo nyaachaa jirru bishaan ykn dhangala’an biroo dhuguu dhiisuu, daqiiqaa 30 duursinee dhuguun ni filatamaa.
13). Vaayitaminii fi albuuda dabalataa kan akka Vit. B fi ziinkii fudhachuu

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: