Home Og-barruu Akkanni qajeeluuf qoodakee warraaqi

Akkanni qajeeluuf qoodakee warraaqi

by

Ergaa Alebert Kamuu (Albert Cumus)
***
Addunyaa haqaaqamaa,
Addunyaa jeeqamaa
Addunyaan, bar cookkoo, jireenyi fuggisoo
Sitt’ yoo bitaachaye,…
Elaa… yaa obboleetti…., elaa yaa obboleesso
Filmaati waa sadii
Dhagyii gammadi,
Yookaan aarii gaddi.
Jireenyi cookkoo ta’ee yeroo si rakkisu
Waa lama mallisaa kan gochuu dandeessu:
Yookaan…, qaamaan jireenya dheessuu
Funyyoo butatani mukatti of rarraasuu
Du’anii obbaafatu
Gidiraa irraanfatu.
***
Yookaan…, hannisaa of ganuu
Of amanuu dhiisanii wayiitti amanuu
Dandeettii waakkachaa, qalbiidhaan gununu
Ofitti boonuun hafee aango ergisaan boonu
Of shakku, of balfu, yeelaluu, xebenuu.
Hiree ofii abaaruu
Boowani mankaraaruu
Kan of keessaa dhiissuu
Humna isa alaa faarsuu.
***
Kun lachanu hin baasu….., elaa yaa ilmaan aayyaa
Of keessaa bahanii, of keessa ilaalani of simachuu wayyaa
Maal abbasaatiifoo, maaliif of ajjeesuu?
Dhugaatti addaan bu’u, dhugaan wal kallatteessu.
Qalbii of tasgabeessu
Hireen irree hin dhabuu
Jireenyi hiika hin qabu
Hiree kee abdadhuu
Hiika itti uummadhu.
Jireenyaa ammaa fi asiif waa mala malachuu
Si’aan of qopheessaa, sammuu ofii amanachuu
Hireen yoo hadhooftes, hiree ofii mi’eefachuu
Hireen yoo ajooftes, qayya itti ulachuu.
Ajaawaa urgeessuu abbaatu murteessa
Abbaatu qajeelcha, abbaatu jallisa
Abbaatu of ajjeesaa, abbaatu of fayyisa
Humni alaa hin dhufu, bar humni siuma keessaa.
Ati nama walaba, walaba dhaabatta
Maaf akka jiraattu situ kaayyefata
Gudunfaa jireenyaa situ furgaafata.
Of dagattee hin taa’in hubadhu, dammaqi
Addunyaa cookkoo kana mormiitii haqaaqi
Akkanni qajeeluuf qoodakee warraaqi
© Dr. Zalaalam Abarraa

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: