Home Asoosama Asoosama Gabaabaa *Naadiree*

Asoosama Gabaabaa *Naadiree*

by

Asoosama Gabaabaa *Naadiree*
Kutaa 1ffaa

Hawwiifi dhugummaan walitti osoo hin galin hafanii wanti yaadaniifi wanti ta’u gamaa gamanatti walirraa fagaatee xumurri gudduunfaa umrii gaha. Barri adeemsa jiruufi jireenna ilmaan namaa dhawaata oolee buluun; guluntaa, sadarkaafi boqonnaa keessa daddarbu qaba, kana keessaa jaalalli otticha. Jaalalli kan jaalatan jaalalaan argatuun; wajjiin gammaduu, jiraatuu, hafuura fudhachuufi hirannaa gam-lamee jaalalaan milkaa’uu qofa osoo hin taane, lameen wal-jaalate osoo wal hin argatin wal-jaalatuus dabalata. Nagawoofi Naadireen dardarran lamaan fooliin dambalii jaalalaa qilleensumarraan walitti isaan fideedha.

Barrisaa 2017 baatii Muddee keessa. Nagawoon ganamaan ka’ee qilleensa tuuta gareerratti akkuma deebi’een; barruu miseensonni gareerratti hirmaatan addaan ittiin bahaniin erga isaan too’atee booda nagaa isaan gaafatee, “Oromoon kaleessa bara qaroominni hangana hin babal’atin durallee yeroo qabsoo geggeessaa turetti bifa aartiin aadaafi seenaasaa, eenyummaa isaafi duudhaa ittiin bulmaatasaa afaanuma isaatiin Addunyaatti beeksisaa turee jira. Aartiifi artistiin humna qabsoo jabeessuu keessatti qooda guddaa akka qaban waan beekuuf mootummaa gabroomsaan akkuma teessoorratti baheen, akkuma biyya mancaasuutti ka’een dursee, Artistoota Oromoorratti tarkaanfii ciccimaa fudhata.

Kaleessallee cunqursaa afaaniifi aadaa keenna balleessuuf duula godhamaa ture keessa baane. Har’allee afaaniifi aadaa: dabrees qabsoo teenna, laamsheessuudhaaf yeroo diinni kutatee ka’etti nuti aartiifi artistii keenna ofitti qabnee jabeeffachuu dhabaaf jecha rakkoodhaaf dabarsinee isaan kennaa turre, kennaas jirra. Aartiin ogummaadha malee, waan amantiidhaan wal-qabatu maal qaba? Akka amma argaa jirrutti hedduun keenna maqaa amantiitiin aartiifi artistii keennas balaaleeffannee akka nama hin taanetti yeroo fudhataa jirrutu jira.
Kun maaliif ta’e?
Akkamitti ta’e?
Akkamitti furama? Ykn Akkamitti hubatama? jennee of gaafannee deebii waaraas ofiif kennuu qabna marii har’aa keessatti,” jedhe Nagawoon.

Dhageeffattoonni garee keessa jiran; sagaleesaa haasawa daqiiqaa sadii kana dhageeffatanii akkuma xumuraniin, jaalli tokkos maayikii qabachuuf mallattoo harka baasuu isaa ibsu dursee gareerratti ergee carraan dubbachuu isaa kennameef. “Akkuma jaalli kiyya Nagawoon jedhetti sirnoota dabran keessatti aadaafi duudhaa keenna calaqqisiisuu hanqanne, afaan keenna akka hin dubbanne taanee turre. Kunis seenaa ta’ee darbus, har’a madaa koomee jalaa nutti ta’ee jira. Hiree argannee yoo dubbachuu dhabnees, keessi keenna kulkulee diimatee dhooyuuf ta’a. Irraanfatuuf dhugaa, dhugaan hin irraanfatamtu. Dubbachuuf immoo gubaa san caalutu nutti jira. Ammayyuu taanaan nuti Oromoon,
Afaaniif afoola keennaa hangam bakka laanna?
Aadaafi duudhaa keenna mul’isuuf hangam yaadna?
Akkamitti Harree damma baattu, kan mi’aasaa hin beekne taana? Dhugaa aartiin mi’a guddaafi foolii akka habaaboo Birraatti nama harkisu caalaa namatti tola.

Kutaa 2ffaa, Itti fufa…

Barreessaan: Kadiir Sh/Abdullaxiif H/Hajjii
Bitootessa 27, 2022
Riyadh, Saudi Arabia

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: