Home Asoosama Asoosama Gabaabaa – Naanii

Asoosama Gabaabaa – Naanii

by

… Oromoon aadaa bareeda qaba. Firri fira ofii ofitti qaba. Wal-hormaannis dhaalan dhawaata darbaa dhufe, dhawaata itti fufa. Akkayoofi akaakayyuun hojii waan dadhabanii manatti galaniif seenaa, afoola, duudhaa ijoollee ilmaan isaanii manatti barsiisu. Jaarsichi dhufee,
“Naanii” jedhe miilaan gara gaaddisa da’oo achi tirataa.
“Ookoo, Yee,” jette qaruuteen sun barriftee itti dhufte.
“Har’a niqoramta” jedhe akaakayyuun isii obbo Waaqoon sodaachisuuf. “Akaakoo isinitti bayeemii, ani waan sodaadhu takka hin qabu, rabbiin malee,” jetteeti.
“Qoruumsichi maal ture, akaakayyuu,” jette.
“Afaan Oromoo, himimsa siqoruufi,” jedhe obbo Waaqoon fiixaa finna isaanitiin.

Barcuma diqqaa tokko fudhattee bira dhufte.
“Kanatu isin dhibaaree, akka waan ibaa. Qoruumsi nama qara, dhalli namaa qoruumsarraa waabara. Qormaanni qoramanii darban, beekumsa, furmaataafi muuxannoo ta’a. Kufanis akka deddeebi’anii yaalan, akka irraa baratan nama barsiisa. Oromoon qoramee mooyuun aadaa. Qorumsa keessan jalqabaa,” jette.
“Ishoo lafee tiyya, dhuka dhiiga namaa taa’imee, koottuu fuula kiyya dura,” jedhe.
Qucum jettee, cabsattee, fuula akaakaa isii dura teette.
“Hiibboo moo mammaaysa” jette afoolichi of-keessatti.
“Akiyyii af-himamoo barreeffama?. Kobbeefi waraqaa irratti katabu fidadhuu?” jette.
“Ee akkana baguma nama taatee, sanyii tiyya, dhala tiyya keessaa namni barreessu, waa dubbisu argame. Qacceen teessan haa daraartu ammallee,” jedha jaarsi.
“Lakki afooluma,” jette yaadan bira gad-teette.
“Sharxummee fidattee,” jedhe akaakaan miya beekumsa ittiin argatan hin gaafanne. Of-duubaa shalal asgootee itti hiixattee “eeyyee kunooti,” jette. Shaxxeen tan abbaasiitin quuncisaa guddisani.

Jaarsichi nirafatan. Niraajeffatan. Bada fira, bada aanaa ofii jedhan coraan beekee, yaannisii galeefii.
“Akkasii ee, sanyii hayyuu, fiixaa gootaa,” jedha obbo Waaqoon.
“Haadhatu booraa, ilmoon daalattii,” jedhe obbo Bulloon abbaan Naanii, moonaa loonii duubaa as deemaa bira gadi taa’eetin.
“Ka’i nabiraa, gadi galoo,” jedhan mucaa isaanitiin.
“Aabbaa dubbiin tamtu namiliqe, maaluma jedhe, jecha tamtu nasolloqe” jedhe jaarsan hollataa.
“Lamuu sitti hin deebi’in, yartuun namaa harree ribbii fuutee horsiifti,” jedhe jaarsi.
“Aabbaa kiyya ani maal balleesseree, lafa walakkaa obbo jooteerraa fuudhee qota jedhu saniifii?” jedhe obbo Bulloon. “Osoo gosa qabdu warra soddaatin, osoo maatii qabdu jaartiin dhaadattaa,” jedhe jaarsi.
“Eeh! amma naaf galte ‘sanyii ibiddaa daaraa nama guba’ jedhuu qabaamiiree?” jedhe kokkolfaa… <><

Barreessaan: Kadiir Sh/Abdullaxiif H/Hajjii

Marsariitii – Kadiir Abdullaxiif daawwadhaa!


“Gungumni alala dhiiraa, rasaasa gootaati.” Kadiir Abdullaxiif Hajjii

You may also like

4 comments

Diriba Boyido April 9, 2022 - 5:24 pm

Hafuura hin Baafadhu

Reply
Gutama Hawas April 10, 2022 - 1:26 am

Jabadhu dhiiraa si fana jira.

Reply
Kedir Abdulatif April 10, 2022 - 1:26 am

Galatoomi ulfaadhu 🙏

Reply
Kedir Abdulatif April 10, 2022 - 4:20 pm

Tole! Galatoomi ulfaadhu 🙏

Reply

Leave a Comment

%d bloggers like this: