Home Asoosama Asoosama

Asoosama

by

… “Ani nama miidhamaadha, miidhamaa nama hedduu miidhe. Ummanni kiyya cubbuuf hin babadu, anaa miidhamaa miidhanii safuutti badu. Kanaafuu dhiifama godhee nama miidhame san hubadhee baraaruu barbaada, dhiifama godhuunis abbaa dhiifamaa ta’uu yaada. Ummata kiyya nibilisoomsa, biyya tiyya deebisee misoomsa kaayyoo kiyya isa hangafaati,” jedhee of amansiise.

Imallisaa qarooma faana ce’a, teknolojiif miseensa ta’a, guuza ijaarata.
Erga walitti hasaasanii mari’atanii booda ummata hayyaman. Ummanni yaa’ee gara mana ofiitti galuuf jedha. Nagawoo fuudhanii mana hidhaa galchuuf deeman. Haati garuu nididdi, nimormiti. Lafatti gangalattee,
“Tokkicha kiyya, garicha kiyya,” jettee bootti,
“Najalaa hin hidhinaa, najalaa hin miidhinaa,” jettee kadhatti.
Namni yaada isii dhagahu hin jiru, hunduu lubbuu ofiif tiyyaa nabaasii jarjaru.
“U! u! u! Rabbiiin sodaadhaa, waaqa sodaadhaa,” jette.
Harki lamaan qabanii irraa darban. Lafatti riganii bira darban. Itti warwaatti, itti hirqifatti. Homaa namni ofirra garagalee isaan ilaalu hin argamne, tokkichi haadhummaaf hin dirqamne.
“Adaamii ollaa Hagamsaa ta’e, Galgalaafi Ganama boo’e,” jette kufa caba duuka fiigaa.
“Us jedhi! Haadha gowwaa deette. Haati gowwaa dabeessa deette yoomara cinqamti osoo jettee sirraa bareeda,” jedheen ambichi.
“Hiih! Aah!” jette hafuura guddaa darbite. Deebitees.
“Ilmi kiyya ani garaa hidhadhe. Abbee ta’i. Takkaa kaayyoosaa galmaan ga’i. Nagaatti kanarra hin booyu, lammata ija ormaa tolaaf hin dooyu,” jetteenii biraa as deebite.
Guyyaan kuni sa’aa isaa lakkaayatee, amma halkan keessaa sa’aa torba ta’ee jira. Sa’aa namni tokko ala keessa hin deemne, sa’aa namni tokko manaa hin baaneedha. Poolisoonni akkuma ajaja Kantiibaa sanii obbo Gammadaa dhagahaniin mana hidhaa keessaa baasanii jiran. Mucaa afaan ukkaamsanii walii qabatanii laga Haanfotee qarqara Magaalaa Gobeessaa jala fidan. Golcoo bishaanii bakka xiqqoo isii bishaan kuufametti lakkoofsa sadeet hidhanii keessa seensisan. Hojiin gara jabeeyyii eegaluuf ta’a. Obbo Gammadaan uffata qorraa xaxatee dura taa’a. Akka biyyeen isa nyaattutti, akka ilkaan isaa irraa duudutti tuman. Mucaan wayta bishaan qorraa san keessaa ol-utaalu Electronic nama gubuun macheessanii itti deebisan.
Erga xiqqoo laafee booda baasanii qoratan. Homaa irraa hin argamne.
“Ajjeesuun mooyamuu akkuma ta’e, tumuunis mooyamuudha sodaachuudha,” jedhe.
“Mooyamuun lola kana keessatti yoo injifatamaniidha, kana amanii mooyamtee jirtaa, tumamtes,” jedheen.
“Kufuun salphinaa miti, bakka kufanitti hafuutu salphina,” jedheen.
“Kana boodas waa yaaddaa akkatti gubattee,” jedhe tokko.
“Kuni qormaata, qormaata darbuuf ani qorameedha. Akka furmaatatti ilaala,” jedheen.
“Ajjeesaa, sanyii badde tana,” wayta jedhu hirriba keessaa utaale obbo Gammadaan. Dafqa du’aa, dafqa dhukkubaa, dhibee dhibee qoricha hin qabne fuure. Cinaachi isaa gama itti aaneen jaartiisaa Aadde Samaree jiisee jira… Itti fufa!

You may also like

3 comments

Hawwii March 6, 2022 - 8:49 pm

Hedduu namatti tolu jabaadhu!

Reply
Mustefa Hussen March 15, 2022 - 3:41 am

Please keep it up!

Reply
Abdi Ahmed March 18, 2022 - 6:26 pm

Barnoota addaati, jabadhu itti fufi!

Reply

Leave a Comment

%d bloggers like this: