Home Afoola Baacoo Afaan Oromoo

Baacoo Afaan Oromoo

by

Baacoo Afaan Oromoo

Mucaa xiqqatu ykn daa’imatu halkan hirribaa ka’ee, bishaan dheebotee haadhatti boohe. “Aayyoo dheebodhee bishaan na obaasi,” jedheen. Haati hirriba keessaa ka’uu diddaaf “callisii rafi” jetteen. Mucaan didee boohe. Sana booda haatis, “calliftee rafta moo ka’ee shaxxee fudhee situma?” jetteen. Kana booda mucaan, “yeroma shaxxee fuudhuuf kaatu bishaanillee naaf fidi,” jedhama!

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: