Home Award Badhaasa Wal-dorgommii Marsaa 1ffaa

Badhaasa Wal-dorgommii Marsaa 1ffaa

by

Badhaasa Wal-dorgommii Marsaa 1ffaa

Wal-dorgommiin badhaasa qabu kuni kan adeemsifamu yaadannoo Artist Haacaaluu Hundeessaaf walaloo barreessuu yommuu tahu, hirmaataan dorgommichaa marsaa lamaan calalamee, calallii 2ffaa irratti sadarkaa 1-3 yoo argate badhaafama.

Ulaagaa Dorgommiifi Sadarkaa Badhaasaa:

1. Walaloo dhama qabu, kan yaadannoo Haacaaluu Hundeessaaf yaadannoo tahuu danda’u, fuula 1-2 kan hin caalle barreessita. Erga ummanni walaloo kee jaalatee sifilatee booda, kaadhimamaa badhaafamaa taata.

2. Kaadhimamaa badhaafamaa erga taateen booda, obsaan eeggachuun gulaallii/calallii 2ffaatti darbuu kee mirkaneessitee filatamuu kee eeggachuun badhaafamta.

3. Dorgomtoonni sadarkaalee sadiitti qoodamuun Qarshii 10,000 kan badhaasa kanaaf qophaaye badhaafamu;

  • A. Sadarkaa 1ffaa – 5,000
  • B. Sadarkaa 2ffaa – 3,000
  • C. Sadarkaa 3ffaa – 2,000

4. Sirni badhaasa kanaa gulaallii marsaa duraa, sa’aatii 48 keessatti xumurama. Gulaallii marsaa 2ffaa immoo website irratti vote’dhaan waan filatamuuf torbaan tokko tura. Sirni badhaasaa Waxabajjii 23, 2014 (Waxabajjii 30, 2022) raawwatama. Hirmaattonni obsaan eeggadhaa, badhaafamaa, carraa gaarii!

5. Dorgomuuf kana tuqi –

👉Kana banii comment jalatti dorgomi!👈

You may also like

15 comments

Hayyuu Oromoo June 16, 2022 - 5:05 pm

#Hacee

Si jechuun qaaliidha
jechi kamuu hin ibsu
jaalala siifqabnu
homtuyyuu hin muldhisu
~
Siidaan dhaabbate kun
siif gaheeti miti
waan xiqqaan tunille
yoom siin fakkeeffamti
Ittiin si yaadachuuf
maqaan moggaafame
wanta ati nuuf taate
dubbadhus yoom dhume
~
Galmee seenaa irratti
maqaa guddaa qabda
kabajas siif qabna
oromorraa maal dhabda?

Si yaadnee jirra hacee

Reply
Firomsa Abubaker June 16, 2022 - 5:13 pm

Haceen goota yeroo hunda onnee oromo miliyoonota keessa jirudha inuma tura male dhugaan,haqni fi dhiigni hacee numa baha goota onnee sibila haccee koo yoomiyyu sin yaadadha

Reply
Murteesa Ahmed June 17, 2022 - 10:49 pm

Haacee Leenca Onnee Sibilaa
Sii Dhabuu Keenyaatuu Nuu Midhaa

Falmataa Mirgaa dhaala nama
Yoomiyyuu sin dagannu hamma dhumma

Benzilaa qabsoo oromoo
Lollee lolchiisaa gaafa rorroo

Duraa ta’a Aartistoota barsisaa dhaloota qubee
Waa’ee kee ibsuu jeechaa ha hanqatee

Jirtuu nun jatee jirra sin janee
Jirachuu kee hin bekne jiruudhan sii dhabnee

Dhigni kee nii jigee Xoophiyaa walitti jigsee
Waa’ee du’aa keetti AljaziRattu ibsee

Yoomiyuu sin dagattu seenaan hamma dhumma
Itti fufa qabsoon hamma xummuraa garbummaa

Reply
Munessa Press June 16, 2022 - 5:17 pm

#HAACEE_KOO_AKKAM_JIRTA?

Haacee Koo si dheeboodhe
~Takka Yaada naaf hirtaa?
Mee takka naan dubadhuu
~ Maaf na jelaa ustaa
Adwaan si yaamaartii
~Geerraruuf yoomiin dhuftaa
Biyyi kun si Eegaraa
~ Haacee koo akkam jirtaa?
🙏Jedhee si dubbisuuf
~Hin jirree Aabjodhee
🙏Sagalee kee dhabnaan
~Sagal guggubadhee
🙏Tasa hirribaa dammaqee
~Du’uu kee hubadhee
🙏Garaan obsa dhabnaan
~Mudhii koo hidhadhee
🙏Keessaan dhiiga boo’aa
~Afaan koo cufadhe
🙏Guggubachaan deema
~Haacee si dheebodhee

✔️Haacee gaafa barkumee
Haacee gaafa Adawaa
✔️Goota seenaa sirreessee
Oromoof ta’e Dawaa

✔️Haacee ofin sossobe malee
Yoom si irranfadhee
✔️Biyyee sitti uffisan
Gubbarra dhaabbadhee
✔️Guggubachaan deema
Leencoo si yaadadhee

Haacee…..koo Erga ati deemtee…
💔Dhibamnee woyanna
Takkaa hin fayyine
💔Dhibee dhibba baanna
Dawaas hin arginee
💔Warra si nyaatanis
Gantoota goobsinee
💔Ijaan dhiiga boo’aa
Imimmaan roobsinee
💔Har’a geenye kunoo
Waan meeqa obsinee
💔Jiruu du’aa gadiin
Jirra ofi dhoksinee

💪Dhugaa nuuf lallabdee
Sagalee nuuf taate
💪Daandii nu garsiisaa
Fuulduratti baatee
💪Dhaloota ijaartee
Gamatti nuun ceetee
💪Galma osoon gahin
Gidduu keenyaa lootee
💪Osoo nuti hin yaadin
Imimmaan nuuf footee
💪Jiruu hadheessitee jirraa balleesitee
Qee’ee gaddaa gootee

Haacee…..
Erga ati deemtee~Yoom jiruun nuuf taate
Dukkanni nu nyaatee~Guyyaan nutti dhiitee
Jiruun abjuu tatee~Jireenyis hammaatee
Nuti Haace hin jirruu~Ni jiraanne seetee
Warri dhugaaf baate~biyyetti dachaate
Haacee hunduu badee~Badduun nurra yaate

Haacee waan Qeerroo dhageettee__
Qeerroon jira jechuuf hin baane tee Gumaa
Takka na dhagayi waan Qeerroo siif himaa

Gariin➡️ osoo siif iyyituu
~~Diinni nurraa nyaate
Gariin ➡️ kijibaan yakkamtee
~~Haqaaf hidhaa buute
Gariin ➡️ jiruun itti hadhooftee
~~Biyyaaf biyyee gattee biyyaa nurraa baate
Gariin ➡️ Roorroon daangaa tarraan
~~Dhugaa isii falmachuuf warra Gaaraa taate
Gariin ➡️ diinaaf dibbee dhoofti
~~Tikkeettii murattee warra Garaa taate
Haacee erga ati deemtee
~~Yoom jiruun nuuf taatee
Jiruun duunee sobaan jirra jenna
~~Ni jiraanne seetee

Haacee…..
Nuti hin fayyine~~Dawaas hin argine
Sillee hin Obsine~~Imimmaan Roobsinee
Jiruu du’a geenyen~~Jirra ofi dhoksinee

Haacee Koo….
~~Kophatti nu dhiiftee
~~Gaddatti nu naqxee
~~Biyyetti nu maktee
~~Erga ati deemtee
~~Jiruun teenyas badde

Haacee…Erga ati deemtee..
~~Haqni nu waakkattee
~~Dhugaanis fagaattee
~~Roorristuun baay’attee
~~Roorroonis jabaattee
~~Guyyaadhaan nu nyaate

Haacee…..erga ati deemtee
Shirri dirree dhaalee
~~Gantuun irree baaftee
Goobantoonni hedduun
~~Nurratti gurmooftee
Sabboontota fixuuf
~~Akkuma dhaadatte
Kan jettes milkooftee
~~Qee’ee nu baafattee
Badiin tokkoon maletti
~~Dhiira meeqa nyaatte
Meeqa biyyaa baafte
~~Meeqa galaafatte…

♐️Haacee ati narraa fagaannaan
Guyyaan koo dukkanaa’ee
♐️Goota koo si yaadadhee
Garaan koo na boora’e

♐️Haacee gaafa xiiqii
Haacee gaafa Adawaa
♐️Jirtuu Oromoo jedhee
Isa nuuf ta’e dawaa

♐️Haacee ati hin duune
Dhugaaf jettee boqattee
♐️Seenaa biyyeen hin nyaanne
Biyya kanaaf hojjattee

♐️Murataa sodaa cabse
Haacee gaafa Barkumee
♐️Diina afoo dhaabbatee
Kan dhugaa jirtu hime
♐️Yoo inni jirra jedhu
Gaaf diinni naasuun dhume

♐️Ati hin duune Haacee
Dhaltiin harmaan hin gu’uu
♐️Seenaa hin duune qabda
Goonni yoomuu hin du’u

Haacee sabni kee si dheebootee
Yoom yaada sabaaf hirtaa?
Biyyi deemte nagayaa
Haacee Koo akkam jirtaa?

Leenca koo Haacee koo
♐️Nagayaan nuuf boqadhu
Jaannatatti nuuf gali
♐️Ati biyyee uffattus
Seenaan kee biyyee Olii

Reply
Kedir Abdulatif June 16, 2022 - 5:24 pm

Munessa Press
Hirmaannaa keetiif galatoomi, fuula Facebook page irratti hirmaadhaa!

Reply
Gadisa Ahmed June 16, 2022 - 8:04 pm

Hacee koo hacalluu hundessaa
hin dunee nii jirtaa nuu keessaa
Senaan Kee hundu nuu bonsaa
Rabbiin haqa keetis nii bassaa

* * *
Buurraqa Koo yaa jabbaa
Dhiraa gafaa xiiqii
Geeraraa Koo Abba dhugaa
Onnee tiyyaa kessa sidaa
Hin digammaneen sii qaba

* * *
Haccee Koo qalii nama
Atii nuu dhistee demtuus
Siin dagaannuu yoomumaa

* * *
Seenaa keetituu guddaa
Waan atii nuu tate tuu
Waa hundaa
Tanafiin sii yaada
Kaayyoo Kee dhugomsuun
Barbadaa

* * *

Wareegamuu Kee yoon yadduu
Onnettuu naa duutaa
Waaniin ta’uu dhabba
Nii jirtaa ja’een gammaddaa

* * *

Atii demteta iddoo dhugadha
Bollaa Kee dadhiin haa guttuu
Kanumaan siif kaadhaa

* * *

Sirbaa Kee yommuun dhagefadhuu
Nii jirtaan sii seyyaa
Jechonii kee mi’awaan onneerraa naa tayyaa

* * *
Ossoo lubbuun jirtuu siin waal arguu dhabuu koof niin gaddaa
Gafaan du’ee jaanata kessatii waal garra ja’etiin yaddaa

********************

Hamassiituu nagaa ittii naaf dhamii warraa Oromoof oromiyaa wareegamee maarata!!

* * *

Biyyoo maliif gaaraa jabbatee
Cubbuu Kee jaarraa tokkoo
Kaan dhaalee akkaakoo
Yaa ta’uu caalisnee

* * *

Waqatu beeka jenne ,
hundumtii ittii dhisinee
Teenyaan nutuu obsine
Ittumaa jabeessee
Garaa si hammeessee
Mee malumaf hayyuu sii kajeelsisee
Mee enyumtuu haccee sii nyachiisee??

* * *

Goonii tokkuu du’uus
Kumaa kitilaa margaa
Akka kuun ta’uu firaafi
Dinninuu nii raaga

Reply
Nuurallaa ( Maraa'ol) Dafii June 17, 2022 - 3:25 am

Nikulara Oromoo
Taankii aarttii keessaa
Kan sagalee misaa’elaa
Hacee ilma Hundeessaa
Hacee Qaaliii jechuun
Bakka kee naaf hin buutuu
Dhiiraa sodaa malee
Harqoota gabrummaa,
Saba irraa fuutuu
Qaaliin qaalii ta’us
Silas ni bitamaa
Warqiidha siin jechuuf
Innis ni bitamaa
Haacee afaan aartiin
Diina gubee raasee
Dhiira gaaf barkumaa
Oromoo ol kaasee
Gaafa mootiin jaraa
Teediin si baqatee
Gaafa Oromoon guutuun
Siin boonee abdate
Walaloon kee rasaasaa
Geerarsii kee taankii
Dhaloonni siin boona
Situ saaqee daandii
Bakka ajaan baayyatuu
Bakka tortoraaf raqaa
Allaatiif saree malee
Kan biraa maaltu dhaqaa
Yoomiin jiraachuuf jettee
Bakkaa siif hin malle dhaqxe
Oromoodhaaf jecha
Kichuun karaa maqxe
Sirna biyyaaf yaaddoo
Harkasaa micciirtee
Dhiira seenaa biyyaa
Hunderraa jijjiirtee
Ati lubbuu Oromootaa
Kan xiqqaaf guddaa maraa
Onnee keessaa qabda
Siidaa bara baraa
Onneen tantee teenna
Nu keessaan dhahattii
Sombi kankee keenna
Nu keessaan hargantii
Lubbuun tantee teenna
Nu keessaan jiraattii
Ijji tantee teenna
Nu keessaan ilaaltii
Nu keessaan jiraattee
Nu keessaan dubbattaa
Maqaa kee ol keennee
Kaabbaa nugusaa uffattaa
Warrii dhugaa tee awwaalte
Kadhattee hin milkaayini
Facaaftu isiif hin margin
Dhalfattee ilmoo hin argini
Gadaamessi isii
Ilmoo haa maseenu
Dhibeen dawaa hin qabne
Sanyii isii haa seenu
Nyaattu isiif hin sifaayin
Yaadduu isiif hin milkaayini
Abaarsii koo haphee ta’ee
Isitti haa qabatu
Sabni kee hiraare
Dhugaa haa argatu
Lubbuun kee boqonna
Jennata haa argatu

Reply
Ahimad Huseen Gishee June 17, 2022 - 4:34 am

#Haacee

Daa´imummaa kee irraa
Itti guddatte aartii
Kutattuu akka teetii
Waliin jiraatte jaartii

Qabsoorraa mucucaattee
Sabatti hin yaanne cubbuu
Hundaa uf hin qusanne
Qabsoodhaa hanga lubbuu

Ati sabaaf qaaliidha
Hin bitamtu maallaqaanii
Seenaa dhalootaa keessatti
Kee hin dhokatu maqaanii

Farda siidaa Dabalee
Nuuf himte keenna ta´uu
Akka Oromoon mataa ol qabee
Finfinnee keessa ba´uu

Aduwaan keenna jettee
Seenaa dabe galchitee
Gootummaa abbaarraa dhaalteen
Goottan hedduu dhalchitee

Dhaloonni kee qaroodha
Situu qaree guddisee
Dhaloota seenaa Oromoo
Addunyaadhaaf mudhisee

Hundaanuu nu boonsite
Maaliree kana caalii
Saba keetiif kennitee
Sanuuyyuu lubbuu qaalii

Sin dagatu seenaani
Si yaadanna goota keenna
Waggaa waggaan jabeessinee
Seenaa kee lafa keenna

Urjii taatee mudhattee
Si kutanii kichuttii
Gaafa deemsaaf kaate san
Maal himteree michutti

Madaan qoorre nutti gootee
Deemte imala dheeraa
Haqa kankee maaf arguu
Dhabe ogeessi seeraa

Haa bayu haqni kankee
Haacee koo ilma sabaa
Kichuu haa citu diinnikee
Inni hojjate dabaa

Gadi hin jenne takkumaa
Diina kankee sodaattee
Osoo gootummaan fooriccu
Kunoo nu biraa godaantee

Akkamitti si ibsa
Seenaan kee nama gubaa
Nutu gubata malee
Diinni sin qabu qubaa

Ceekuu teenna hir´iftee
Duubaan nutti dhaamotaa
Diinni kee miila taati
Yoo ati taatu mataa

💪💪💪💪💪💪💪💪
💪💪💪💪💪💪💪💪💪

Reply
Amiye June 17, 2022 - 2:58 pm

Baay’ee namaatti tollaa jabadhu jabaa namaa

Reply
Kadir Arsii Asallaa June 18, 2022 - 5:42 pm

====Hacee=====
Yeedalo keef walaloo
Sagalee kee kiiloleee
Isatu onnee nutti bitee
Oromoon diina lole

Gaafa Gaachana baattee
Bodee kee mirmirsitu
Seenaa uummata oromoo
Addunyaaf yoo ibsitu
Gaafa waltajjii Kortee
Jirtuu jettee as baate
Utuu jiruu kan du’ee
Du’aa baay’ee jiraate

Dafee dhaqqabaa sabaa
Yaa gargaaraa hiyyeessaa
Goota seenaan yaadatu
Kan kaampii hammarreessaa
Bakka lubbuun kee baate
Kan kiyya baasuun hawwe
Situ bira dhaabbatee
Nuhoodhaaf Halloo Daawwee

Jirra jedhaa nuun jettee
Akka jirru nutti himtee
Ofii jireenya dhiistee
Dacheetti gadi dhidhimte

Nuuf jettee Jirra jirraa
Ofii keef maalan jiraa
Nama jiraachisanii
Hacee koo du’uun jiraa?

Seenaa gootaa hojjettee
Saba keef kan falmitu
Fakkii Taaddasaa Birruu
Yaa fakkaatii Warqituu
Osoo du’a hin sodaatiin
Dhugaa uummataa labsaa
Seenaa Dhugaa hojjettee
Saba keef taate aarsaa

Maalan jira nuun jettee
Jiraachuutti nu waamtee
Akka jirru nutti himtee

Eessa jirtu nuun jettee
Lafa jirruu akeektee
Osomaa nutti hin himin
Maaliif du’atti qajeelte!!
Du’a keef hin boo’uu
Qaxalee koo nan obsaa
Gumaa kee dachaan baasa
Hacaaluu Hundeessaa Boonsaa

Ekeraan kee hin dhiphatin
Ijoolleen koo maal nyaatuu
Ekeraan kee hin dhiphatin
Maatiin kiyya maal nyaatuu
Uummanni Oromoo jiraa
Ijoolleen kee waa hin taatu!

Qabsoo ati gootee duute
Ajjeechaa suukanneessaa
Galmee seenaa isaarratti
Oromoon ni barreessaa!

Nuti gumaakee baasnee
Seenadhaan si yaadanna
Duutus nu keessa jirta
Hacee koo si jaallanna
Gotta gafaa xiqqii yaa qaalii ilmaa hundeesaa.

Reply
Jebessa zeleke June 17, 2022 - 11:11 am
Reply
Bekele Guta June 17, 2022 - 3:28 pm
Reply
Kedir Abdulatif June 17, 2022 - 9:47 pm

Baay’ee gaariidha sitti haa tolu!

Reply
Badrii Samar June 18, 2022 - 12:43 am

Hacee
yaa biqiltuu amboo
faajji Oromiyaa
gootarra dhalatte
sanyii zooga bojiya
hortee gootarra argamte
Kan akka abeebe tufaa
lubbuun goota hin turuu
yartuun dahootti kufaa
atu jatteerta silaas du’a hin oolani
siis ajjeesani dhugaakees goolani

haceeko walitti qaba keenya
tokkoomsa saba
oromoon si abdate
siitu nuuf utuba
jirra Jirra jattee
abdii nutti hortee
Soba diinoomfatte
Dhugaa sabaaf falmatte
sagaleeke Kiiloolee saniin
diina nurra qoltee
yoommu sin dagatuu
Dhaloonni ati qartee
seenaanke barumaan
dhalootaaf dabartee

Nama hibbooke deebisu dhabne
nutii gargar facaane
kuno tokkumma dhabnee
bara lakkoofsisneerra
dhugaake baasu dadhabnehttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=435113308480243&id=100059447326629

Reply
Ajaib Mohammed June 24, 2022 - 4:15 pm

Sanyii Taaddasaa Birruu
Hortee Abishee Garbaa
Qaama miiraa Oromoo
Hacee gaachana sabaa
Abukaatoo qomoo
Hacee ilma Hundeessaa
Yoon jechoota argadheef
Kaheen siif walaleessa.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Boolla kee daadhiin haa guutu
Yartuun si ajjeefte
Yeroo kuma haa duutu
~~~~~~~~~~¡¡~~~~~
Biyyi yoo itti tole
Kurupheen lakkuu dhalti
Muujaleetu nama mooti
Gadii gadiin bineensaa
Uummateetu nama dhaalti
Gadii gadiin hiyyeessa
~~~~~~~~~~~~~
Hacee koo
maal sirraa dhaban
Maal nurraa dhaban
Lafa nu gaafatu
matta’aa kenninaaf
Irraa makaratu
Keenyarraa yaafatu
Keenyarra yaafatu
Kanarra maal goonu
Hundaa kutuuf foontu dhumaa
Hundaa qaluuf loontu dhumaa
Ollummaaf isaan soorra
Eega waggaa kumaa
Fira fakkaatus alagaan alaguma
~~~~~~~~~~~~~
Barruu ishee nyaachise
Burruusaanuu dhaanti
Lubbuu waaqni uume
Qawweedhaan mancaafti
Harka namaa nyaataa
Harka nama nyaatti
Tiruu namaa nyaattee
Garaa nama raafti
~~~~~~~~~~~~
Qixxaa fuulli lamaa
Gara-ishee hin beekanii
Alagaa garaan lama
Kaayyooshee hin beekani
Akkuma atuu jette:-
Hiriyaan dharaa
Garaa sibaraa…
Mataa simaraa
Of eegi adaraa…..(2)
Osoo nuun jettuu
Si qabattee sakaraan?
~~~~~~~~~~~~~~
Randa gamaa mogorii
bajjii baqaqsuu kootii
Shira yartuun dadhabee
Qe’ee godaanuu kootii
Hallayyaa mogorii
Daangan nyamar ga’u
Shira hamtuun dadhabee
An barana hin taa’uu…(2)
Akka jette taatee, Hacee
Maal dubbiin hagas ga’u?
~~~~~~~~~~~~~~
Atoo dur qophaa baatee
takkaa ala hin turtuu
Maal baabaa koo
Maaluumaaf naan dhuftu
Sin jetti wobiin kee
Isheeti addashee dhungattun
Dhaabattee siif boossi
Adada si yaadattun
~~~~~~~~~~~~~~~
Halkanii guyyaa boossi
Ilaaltee suuraa kee
Dhageessaa hacee
Hin baaneem gumaan kee
Dooda’amnee teenya
Nuti obbolaan kee
Walxaxaadha duutii kee
Gubannee akkam goona
Hacee koo ati hin duune
Lubbuun kee miliyoona
~~~~~~~~~~~~
Waa’ee kee kana
Eenyutti haa himannu
Eenyuun haa kasafnu
Eenyutti haa kasafnu?
~~~~~~~~~~~~~
Nyaachuuf dhuguu beeka
Baayyeen ilma namaa
Maal godha xiqqootu halafata
Muraasatu dhandhama…
Kan yoo nyaattu hin dhandhamne
Gaariif yaraa hin beekne
Isheen safuu hin qabne
Kan miiraan oofamtu
Isheen namaa miti
Beeyilada,
Beeyilada miila lamaati
~~~~~~~~~~~~~~
Jiraachuuf osoon taane
Naachuudhaaf jiraatti
==================
Lubbuu baasuuf kaahuun
Hojii uumaati
Ogummaa isaa,
Argannoo isaati
Maal godha?
Yartuuf moortuun,
beeyiladni miila lamaa
Lubbuu hafuura baattee
Baafti lubbuu namaa!

Reply

Leave a Comment

%d bloggers like this: