Home Award Badhaasa Wal-dorgommii Marsaa 2ffaa, Dubartoota

Badhaasa Wal-dorgommii Marsaa 2ffaa, Dubartoota

by

Badhaasa Wal-dorgommii Marsaa 2ffaa, Dubartoota

   Badhaasa wal-dorgommii marsaa 1ffaa walaloo Haacaaluu Hundeessaa irratti wal-dorgomsiisuun barreessitoota ciccimoo ummatatti baasuuf yaallee jirra, badhaasa keenna barreessitoota ulaagaa dorgommii guutaniif kenninee jirra. Kunis kanneen 1ffaa – 3ffaa qabatan; qarshiifi waraqaa ragaa kan kennine yommuu tahu, barreessitoota kudhaniif waraqaa ragaa isaanii kenninee xumurre.

   Haaluma wal-fakaatun badhaasa marsaa 2ffaa qopheessinee jirra. Dorgommii marsaa 2ffaa akka adda isa taasisuun badhaasa hamilee hawwataa taasisuuf ulaagaan dorgommii jijjiiramee jira. Haala barreessitoota cimoo itti argannuuf challenge barreessaa cimsu tolfamee jirra, haala barreessaan walaloo madaalli kaasu itti barreessuuf guyyaa bal’ifne xumurree sagantaa dorgommii eegallee jirra. Kallattiin ulaagaa dorgommii yoo ibsinu:

1. Dorgomaan kamiiyyuu maxxansa dorgommii sana fuula Facebook (page), Chaanaalii Telegiraamiifi garee qabutti qooduu qaba, dorgomtoota Platform isaanii jala seennee ilaalla, yoo danda’ame akka qoodaniif namatti kennatuu danda’u.

2. Namoonni dorgomtoota filatuuf gama dorgommii kanaa dhufaniifi dorgomtoonni, Chaanaalii Yuutuubii keennaa subiskiraayiibii gochuun dhaabbata badhaasa keennaa deeggaree akka tumsu fedhiidhaan barbaanna. Chaanaalii https://Youtube.com/KedirAbdulatifH kana subscribe gootu.

3. Dorgommii Badhaasa Marsaa 2ffaa walaloo cimaa barreessuun dorgomaa tahuudha. Badhaasa marsaa kana nama 6 qarshii kan badhaafnuu fi waraqaa ragaa kan kenninu yommuu tahu, dhiirota 3 fi dubartoota 3 badhaafama. Dhiirotaafi dubartoota dorgommii keessatti hirmaattanii sadarkaa 4-10 qabattaniif waraqaa ragaa kennina.

4. Walaloo barreessitanii erga maxxansa website comment gootanii booda walaloo cimaa dhiira 10 fi dubartoota 10 wal-dorgomsiisuun yeroo filannoo (vote) dorgommii kenname keessatti barreessitoota sadarkaa filannoon adda bahaniif badhaasni laatama. Ibsa dabalataa nikennina, yaada keessan nifudhanna.

5. Dorgommiin marsaa 2ffaa walaloo cimaa ta’e, #Sirna_Gadaa irratti barreessitan maxxansitu. Osoo nama walaloo cimaa Sirna Gadaa irratti barreessitee badhaasa argatu taatee walaloo akkamiin barreessita? Walaloo cimaa barreessite maxxansii badhaafami! Akka maxxansa kana argiterraa Adoolessa 14, 2022 – Adoolessa 16, 2022 yeroo guyyaa lamaa (48hr) keessatti waan barreessite maxxansita. Sa’aatii 48 gulaalliif dabartee filatamuuf qophoofta. Maxxansa wal-dorgommii baafne kana jalatti comment godhatta. Fedhii keetiin maxxansa page keennaa bakka maxxansi kuni jirutti maxxansuu dandeetta, garuu nuti isa osoo hin taane isa website fudhanna.

Hub: Maxxansi dorgommii kuni si’eessaadha. Akka namoonni biraa dorgommii kanatti hirmaatan yoo gootu, link website www.kedirabdulatif.com yookaan maxxansa dorgommii keetii https://www.kedirabdulatif.com/badhaasa-wal-dorgommii-marsaa-2ffaa-dubartoota/ fayyadami. Maxxansa kana guutuusaa ergiif. Carraa Gaarii!

Qopheessaan:
1. Kedir Abdulatif Haji
2. Kedir Abdulatif Award
3. Koree Qindeessituu

Ispoonsarri:
Bokkuu Media
Hawwii Ijaaraa

You may also like

7 comments

Ajaib Mohammed July 14, 2022 - 4:08 pm

#Hacee!
Sanyii Taaddasaa Birruu
Hortee Abishee Garbaa
Abukaatoo Oromoo
Yaa gaachana sabaa
Qaama miiraa qomoo
Hacee ilma Hundeessaa
Yoon jechoota argadheef
Kaheen siif walaleesa
~~~~~~~~~~~~~~~
Seenaafi gochoonni kee
Jechootan beekuu olii
An Calliseen si faarsa
Haa barreessu namni anaa olii
~~~~~~~~~~~~~~~~
Biyyi yoo itti tole
Kurupheen lakkuu dhalti
Muujaleetu si naaffisti
Gadii gadiin bineensaa
Uummateetu nama dhaalti
Gadii gadiin hiyyeessaa
~~~~~~~~~~~~~
#Hacee_koo
maal sirraa dhaban?
Maal nurraa dhaban?
Lafa nu gaafatu:-
Safara malee kenninaaf
Irraa makaratu
Keenyarraa yaafatu
Keenyarra yaafatu
Kanarra maal goonuuf:-
Hundaa kutuuf foontu dhumaa
Hundaa qaluuf loontu dhumaa
Ollummaaf isaan soorra
Eega waggaa kumaa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Keenyarraa bahanii
Keenyarratti galu
Horii keenya fixanii
Nama keenya qalu
~~~~~~~~~~~~~
Qixxaa fuulli lamaa
gara-ishee hin beekanii
Alagaa garaan lama
kaayyooshee hin beekani
~~~~~~~~~~~~~~~
Lubbuu waaqni uume
Qawweedhaan mancaafti
Harka namaa nyaataa
Harka nama nyaatti
Tiruu namaa nyaattee
Garaa nama raafti
~~~~~~~~~~~~~
Hiriyaan dharaa-garaa sibaraa…
Mataa simaraa-dhokfadhu garaa
Of-eegaa adaraa…Osoo nuun jettuu
Si galaafattee yartuun?
~~~~~~~~~~~~~
Waa’ee kee kana
Eenyutti haa himannu
Eenyuun haa kasafnu
Eenyutti haa kasafnu?
~~~~~~~~~~~~~
Hin baane gumaan kee
Dooda’amnee teenya
Nuti obbolaan kee
Walxaxaadha duutii kee
Gubannee akkam goona
Hacee koo ati hin duune
Lubbuun kee miliyoona
~~~~~~~~~~~~
Hacee ati dhugaadha
Dhugaa hin moofanne
Ni boqatte malee
Atin duutu, hin duunee
Seenaa keerra ciifta
Seenaa rirmi hin nyaanne
~~~~~~~~~~¡¡~~~~~
Boolla kee daadhiin haa guutu
___Yartuun si ajjeefte___
Yeroo kuma haa duutu!

📝 Ajaa’ib Muhammadiin
https://www.kedirabdulatif.com/badhaasa-wal-dorgommii-marsaa-2ffaa-dubartoota/

Reply
Ajaib Mohammed July 14, 2022 - 8:27 pm

#Sirna_Gadaa
Dambii ilma kuush isa hangafaa
Seera ittiin bulmaata oromtichaa
Ulaagaa gaammee,raabaafi doorii
Abbaa bokkuu,Qaalluufi Qaallichaa
Tartiiba aangoof gulantaa umurii
Abbaa duulaa,gadaaf gada-moojji
Madda siyaasa jabanaa
Hangafa ikooloojiif saayikooloojii
~~~~~~~~~~~~~~
Dhangaa oromummaa
Amantii saba kootii
Gulantaaf itti gaafatamumma
Qoqqooddaa aangooti
Haqni dabnaan
hundumatu jaarsa
Hunduu qixxee taa’ee
qixxeetti araarsa
Sirna addaan hin foone
Qabaataaf hiyyeessa
Abukaatoo mukkeeni
Kan bineeldaaf bineessaa
Qur’aanamoo wangeelatti
Maalittan fakkeessa!
~~~~~~~¡~~~~~~
Duris ta’ee hardha
Addunyaan wal gagaarreffata
Keenya gumaa hin nyaaatu
Walii-waliif safeeffata
~~~~~~~~~~~~~
Aadaa keenya gadaatiin
Namni nama mitii
Muka hooqee hin madeessu
Nama mitii-Arba, leenca mitii
Tusseef bookee hin ajjeesu
Suuta ilaalee lafa ejjata
Kanaaf sabni gadaan bulu
Hundu Ni seena jannata

Ajab Mohammad
https://www.kedirabdulatif.com/badhaasa-wal-dorgommii-marsaa-2ffaa-dubartoota

Reply
Ajaib Mohammed July 14, 2022 - 8:48 pm

#Sirna_Gadaa
Dambii ilma kuush isa hangafaa
Seera ittiin bulmaata oromtichaa
Ulaagaa gaammee,raabaafi doorii
Abbaa bokkuu,Qaalluufi Qaallichaa
Tartiiba aangoof gulantaa umurii
Abbaa duulaa,gadaaf gada-moojjii
Madda siyaasa jabanaa
Hangafa ikooloojiif saayikooloojii
~~~~~~~~~~~~~~
Dhangaa oromummaa
Amantii saba kootii
Gulantaaf itti gaafatamumma
Qoqqooddaa aangooti
~~~~~~~~~~~~~~~
Haqni gaafa dabu
hundumatu jaarsaa
Hundaafuu qixxee taa’ee
qixxeetti araarsa
Sirna addaan hin foone
Qabaataaf hiyyeessa
Abukaatoo mukkeenii…
Kan bineeldaaf bineessaa
Qur’aanamoo wangeelatti
Maalittan fakkeessa!
~~~~~~~¡~~~~~~
Duris ta’ee hardha
Ni kennina hin kadhannu
Saamnee lubbuu baasuu miti
Gumaayyuu hin nyaannu
~~~~~~~~~~~~~
Aadaa keenya gadaatiin
Namni nama akkasaa mitii…
Muka hooqee hin madeessu
Arbaaf leenca mitii….
Tusseef bookee hin ajjeesu
Suuta ilaalee lafa ejjata
Kanaaf sabni gadaan bulu
Hundu Ni seena jannata

Ajab Mohammad
https://www.kedirabdulatif.com/badhaasa-wal-dorgommii-marsaa-2ffaa-dubartoota

Reply
Daandii Tarfaasaa July 18, 2022 - 8:24 am

SIRNA GADAA
Ittiin bulmaata warraaf Saba kootii
Warra nyaanni hanchootee sirni mootii
Hin gaafatinaa duruu beekaa ajjeesee dibachuu
Rifeensasaa guddisee goofaree filachuu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yoo lolaa fardaan qolachuu
Yoo hojii looniin qotachuu
Kan isaaf hin taane aangoorraa kaasuu
Dhagaa darbatee mootummaa raasuu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hin gaafatinaa beekaa oromoonii
Qoqqooduuf hin ariifatinaa Saba qomoonii
Alagaayyuu guddisee hammataa
Oolchitee na bulchiiyyuu uumaasaa kadhataa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kan dogongore adabachuu
Gorfatee qajeelfachuu
Ofirraa maqsuuf wanta badaa
Qaba yoo seeraa sirna gadaa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sirna xiqqaan guddaa kabajuu
Abbaan immoo ilma ajajuu
Kan akkasii qaba kan aadaa
Nuuf haa jiraatu sirni gadaa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dhugaa dubbachuuf hardhas ta’e kaleessaa
Oromoon homaa hin dhabne tokkummaa maleessaa
Baay’een osoo tokkummaa faarsanii
Lubbuu isaanii qaalii dabarsanii
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hedduutu tokkummaa sabaaf jedhee diina afaan bu’ee
Qaroon keenyas tokkichi akka kumaa
Hacaaluunis qaaliin sabaa shira alagaan du’ee
Beettiiree biiftuun Kara kibbaa baatee
Hin taane sirni kun Saba keenya nyaatee
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Keenya falli kan darbe yaadachaa
Isa qabnu eeggachuudhaa
Tokkummaan waltaanee
Sirna gadaa deeffachuudhaa.
##############################

Reply
nabiyuusmail@gmail.comnNabiyuboon Gola Ciroo July 20, 2022 - 12:39 am

Sirna gadaa

Sirna hundaaf furmaataa
qulqulluu hin qabne xurii
Sirna ittiin bulmaataa
Oromoo bara durii

beekkumsaan Kan dhaabbate
labata bara dheeraa
hunduma Kan hammate
qabata heeraaf seeraa

daangaa waan hundaa
Eegee hubannoon saraaramee
sirna sirna keessatti
sirnummaan ijaarame

Sirna hundaafuu qixaa
mirgas ta’u bitanii
sirna hundumaaf laatu
ga’ee qoodee gitanii

sirna maraa fii mariin
waan hundu murteeffamu
sirna waggoota shaniin
Aangoonsaa gaggeeffamu

Sirna gam-tokkeen gogee
gam-tokkeen isaa hin jiine
Sirna nam -tokkeef tolee
isa tokko immoo hin miine

Sirna nam -hunda
ga’eef hojiisaatin madaalu
Sirna uumama waaqaa
ija qixxeen ilaalu

Sirna hundee kuushitik
Afrikaa maandheeffatee
addunyaaf fakkii ta’ee
faranjiin liqeeffate

Sirna heeraa fii seera
deemsa isaa raajeeffatee
galmee seenarra kaa’e
UNISCON galmeeffatee

Sirna hundumaan tolaa
keessa hin jirre fokkuuni
Sirna oromoon safuun
wal bulfatu bokkuuni

Sirna hundumaan gaarii
keessa hin jirre badaanii
bulchiinsa demokraasii
gita hin qabne gadaanii

Abboota irraa as darbee
nu harka laafuun salphinaa
qaawwa isaa dudduuchinee
baqaqaasaa suphinaa

jirmasaa kunuunfannee
baala isaa magarsina
Seera isaa guduunfannee
dhalootaaf dabarsina.

Reply
Habarruu July 20, 2022 - 7:04 pm

Sirna Gadaa

Sirna ittiin bulmaataa
Wal qixxummaa sabaa
Gadaan oromootaaf
Bakka guddaa qaba

Kabaja sabummaa
Heeraaf sirna guddaa
Mallattoo tokkummaa
Humna nama hundaa

Isa dhugaa dhabeef
Kan barbaadu gumaa
Ooduuf qooduu malee
Kan kadhatu uumaa

Aadaaf duudhaa sabaa
Kan dhalootaaf kaa’u
Dagaagee gabbatee
Kan jaarraa lakkaa’u

Wal harkaa fuudhinsaan
Kan darbu dhalootaa
Abbootiin durfamee
Kan kaa’u maloota

Odaa isaa shanan
Wal geettii godhata
Heera uumaa simsuun
Seerota tumata

Bokkuuf siiqqee qabee
Araara buufata
Safuu uumaa cabses
Kadhannaan deeffata

Kalaqa uumamaa
Faana kan socho’u
Dhugaa faana bu’ee
Kan dhalootaaf kaa’u

Jireenya hawaasaa
Hunda kan dhuunfatu
Ija tokkoon laalee
Qixaan kan bulfutu!

(Giiftii Jaalala Dhugaatiin)

Reply
Naabulii July 20, 2022 - 7:11 pm

Sirna Gadaa
““““““““`
Gaarummaa isaa malee
Waa hin garre badaasaa
Irraa rareen dubbadhaa
Oromummaan badhaasa.

Guddaan gaanfa Afrikaa
Horteen Kuushif Nubiyaa
Oromoon hunda caala
Tasa hin qabuu hiriyaa.

Sanyii dimokraasummaa
Biyya lafaaf arjoome
Oromorraa dhalata
Namni haqaan carroome.

Warra cabaa wal’aanee
Fayyisu dhiigaf madaa
Kan addunyaa badhaase
Kalaqee #Sirna_Gadaa .

Sirna guddaa fi xiqqaan
Wal kabajee jiraatu
Isa dhiiraa dubaraaf
Aangoo walqixa laatu.

Daandii barnoota cimaa
Kan jaalalaaf tokkummaa
Madda #qarooma_duraa
Mallattoo bilisummaa.

#Aadaa_guddifachaa dhan
Isa kufees ol kaasu
Kan kunuunsee guddisee
Ilma godhee #moggaasu .

#Duudhaa_amantiif seenaa
Xurree akaakaaf akkoo
God-ambaa #Irreeffannaa
Urjii #Dhaaba_UNESCO .

Ummata fooliin qumbii
Qe’ee isaarra marsu
Kan kabajaaf amalaan
Taayitaa waliif dabarsu.

Saba wanjoo gabrummaaf
Sirna_irree fincilu
Kan damee takka murraan
Dhibba ta’ee biqilu.

Arjaa dureesa hayyuu
Abbaa malaaf goototaa
Waaqaa gaditti si’i
Gooftaan mootii moototaa.

Hawaasa bareeda malee
Hin beekne wanta fokkuu

Kallacha_Caaccuu Siinqee,
Kan halangeedhaf bokkuu.

Galma keetti wal geenya
Gaaddisa keenya odaa
Sirna kee jala teenya
Kan nu gaggeessu Gadaa!

Reply

Leave a Comment

%d bloggers like this: