Home Fayyaa CIRRACHA HADHOOFTUU (CHOLELITHIASIS)

CIRRACHA HADHOOFTUU (CHOLELITHIASIS)

by

Kun Cirracha hadhooftuu biyya keennatti dhukkubsataa keessaa yaalii baqaqsanii yaaluun bahedha!

CIRRACHA HADHOOFTUU (CHOLELITHIASIS)

☆Mallattoon isaa maali?
Cirrachi hadhooftuu mallattoo qabaachuus qabaachuu dhiisuus ni mala.
Mallattoo qabaachuu malan keessaa muraasni:
• Dhukkubbii garaa gara olii walakkaarraan ykn gara mirgaarraa kaasee gara walakkeessa dugdaatti nama gubu.
• Dhukkubbiin kun yeroo baay’ee nyaata zayita qabu yoo nyaannu nutti hammaata.
• Gatiittii (saggoo) keenya gara mirgaarraan dhukkubbiin nutti dhaga’amuu ni mala.
• lollocaa fi haqqisa (ballaqqamsiisuu)
• Darbee darbees iji bifa keellootti jijjiiramuun argamuu ni mala akkasumas dhagna gubaanis jiraachuu ni danda’a. Mallattooleen kun lamaan heddumminaan xaxaa (complication) cirracha hadhooftuu waliin wal qabatu.
Dhukkubbiin kun yeroo jalqabutti sa’atii muraasaaf nurra turuu ni mala.

Akkamitti Ofirraa ittisuun danda’ama?

Carraa ittiin qabamuu keenyaa gad buusuun ni danda’ama.
1. Kuduraa fi muduraa baay’inaan soorachuu.
2. Ulfaatina qaamaa suuta suutaan hir’isuu (hanga 0.5 – 1 kg/torbanitti).
3. Nyaata irra utaaluu (nyaachuu dhiisuu)/’missing regular meal’ irraa of qusachuu.
4. Ulfaatina qaamaa fayyaalessa ta’e qabaachuu.

Yaaliin isaahoo?
• Mallattoo yoo hin qabaannee, yoo hammi (size) isaa 2.5cm gadi ta’e, xaxaa (complication) yoo hin qabaanne, yoo dhibee dhiigaa kan akka ‘sickle cell anemia fi leukemia’ jedhaman hin qabaannee fi rakkoon biraan opiresiyoonii barbaadan hadhooftuu gubbaa hin jiraanne Hordoffii qofti gahaa ta’uu ni mala.
• Wantootni armaan olitti eeraman yoo jiraatan yaalii baqaqsanii yaaluu barbaaduu ni mala.

Kanaaf of qorachiisuun yeroo yaala gahaa argachuun xaxaawwan jiran irraa of haa ittisnu.
Fayyaa hin dhabinaa!!
Horaa bulaa!!

Dr. Toleeraa A. (Ispeeshalistii baqaqsanii yaaluu, Adaamaa, June 2022).

https://t.me/BokkuuMedia

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: