Home Fayyaa Dhiibbaa Dhiigaatiif

Dhiibbaa Dhiigaatiif

by

DHIIBBAA DHIIGAATIIF:
*************************
☆ Nyaata sooqidda hin qabne nyaachuu ykn
sooqidda nyaata keenya keessaatti daran xiqqeessuu (guyyatti wolumaa galatti sooqida moonqaa shaayii tokkoo gadii) ykn guutumatti nyaata sooqida hin qabne fayyadamuu.

☆ Fuduraaf Kuduraa Pootashiyeemi baay’ee of keessa qaban kan akka Muuzii, Abukaadoo, Aapilii, Mixaaxisha(Dinnichaa mi’aa), Shaanaa fa’a fayyadamuu. Hundee diimaa, kaarotiifi qullubis fayyadamu.

☆ Nyaata akka foon diimaa, killee/buuphaa, coomaa fi dhadhaa daran xiqqeessu.

☆ Tamboo ykn Sigaaraa fayyadamuu dhiisuu ykn aarsuu dhabuu.

☆ Hamma Alkoolii dhugnu guyyatti dhiiraaf gara biiraa lamatti, dubartiif ammoo gara biiraa tokkotti, gadi buusuu ykn guutumaan guutuutti dhiisu. Dhugaatileen adda addaa hammi alkooliin isaan qaban garagara waan ta’eef dhiiraaf alkoolii 28g (giraama 28) dubaraaf ammoo 14g gadi ta’uu qaba. Ykn Guutumatti dhuguu dhabuu.

☆ Buna baay’isanii dhuguu dhabuu ykn dhiisuu. Bunni namoota tokko tokko irratti dhiibaa dhiigaa yeroo gabaabduuf haalaan ol kaasu danda’a.

☆ Sochii qaamaa ( deemsa ariifanna, daakkaa, daansii, kubbaa miilaa, fiigichaa fi kkf) guyya guyyaan daqiiqaa soddomaaf yoo xiqaate torbaanitti guyyota shaniif hojjachuu. Kana yeroo dheeraaf hojatanii addaan kutuun dhiibaan dhiiga akka ol ka’u godha. Kanaaf dhaabbanaan hojjachuun barbaachisaadha.

☆ Ulfaatinna qaama keenyaa hirdhisuu. Keessattu ulfaatinna qabaachuu qabnuu ol yoo ta’e/ulfaatinna hojjaa ykn dheerinna keenyaan wolhin madaalle yoo ta’e.

☆ Haguma danda’ameen Cinqaamuuf dhippachuu dhabu.

☆ Dhiibba dhiigaa keenya yero yeroon saffaramuu, hordoffii yaalaa yoo qabaanne haalaan hordofuu.

☆ Hunda caalaa gorsa doktorri keenya nuuf kennutti fayyadamuu.

—-
Fayyaa ta’aa, fayyaa dahaa!
Horaa, bulaa, deebanaa!
—-
©Dr. Nuredin Luke

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: