Home Fayyaa Dhiphinni Sammuu Maal Namatti Fiduu Dandaha?

Dhiphinni Sammuu Maal Namatti Fiduu Dandaha?

by

DHIPHINNI SAMMUU (STRESS) Maal namatti fiduu danda’aa??
******************************
1. Dhukkuba onnee: Dhiibbaa dhiigaa olkaasuu, dha’annaa onnee dabaluu fi karaalee birootiin deemee dhukkuba onneef nama saaxila.

2. Mataa dhukkubbii namatti fida, kan duraan jiranis namatti jabeessa.

3. Dhukkuba garaachaa (Dhukkuba garaachaa namatti fiduu caalaa, isa duraan jiru garmalee namatti jabeessa).

4. Dhukkuba Alzheimer’s jedhamu kan dandeettii waa yaadachuu namaa balleessuun beekamu (memory loss) namatti fida.

5. Umurii malee qaamni ofii dafee dulloomuu fi akka dadhabu taasisuu.

6. Dhukkuba sukkaaraa gosa 2ffaa (type 2 DM). Hagi sukkaara qaama keessa jiru akka hin to’atamne taasisuun namatti hammeessa.

7. Dhukkuba Asmiif haga ta’e akka saaxilamnu akka nu taasisu qorannoowwan ni mirkaneessu.

8. Walumaa galatti umurii namaa gabaabsa (premature death) namatti fida.
******************************
Fayyaan Faaya

Dr. Gurmeessaa

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: