Home Boohartii Dhugaalee Ajaa’ibsiisoo qaama namaa!

Dhugaalee Ajaa’ibsiisoo qaama namaa!

by

Kana Beektuu Laata?

Dhugaalee Ajaa’ibsiisoo qaama namaa!

1. Sekondii tokkoo keessatti qaamni keenya seelii haaraa miliyoona 25 oomisha.
2. Qaama keenya keessaa lafee dheeraan lafee tafaa yoo tahu, inni xiqqaan immoo Isteepis kan jedhamu keessoo gurraatti argama.
3. Onnee namaa giddu galeessaan bara jireenya nama tokkotti si’a biliyoona 2.5 ol rukuta.
4. Sammuun namaa 75% bishaani.
5. Sammuun namaa niworoonii biliyoona 1 ol qaba.
6. Maashaa qaamaa keenyaa keessaa inni jabaan maashaa alanfachuuf (Masseter) yoo tahu 90.7kg ilkaan  a’oo keenyaarratti ulfaatina gad qabuu danda’a.
7. Lafeewwaan 206 nama gaheessaa keessaa walakkaa ol harkaa fi miila keessatti qofa argamu.
8. Ergaan narvii qaama keenyaa keessa saffisa 400km/hr deema kunis saffisa jeettiiwwaan tokko tokkon walqixa.
9. Kutaan ilkaanii gara alaa (Enamel) jedhamu bu’aa qaama namaa keessaa jabinaan tokkoffaadha , jabinni isaas sibila hadiidaa (Steel) irra si’a 5 caala.
10. Maashaalee qaama namaa keessatti argamaan walii galaan 600 tahu.
11. Namni erga du’ee booda gogaa , qunnamnsiiftuu maashaaf lafee (tendons) fi caasaa ija keenya gara alaa (korniyaa ) guyyoota muraasaaf ni jiraatu!!!
12. Qaama namaa keessa kan guddina isaa hin dhaabne gurra dha.
13. Ujummoowwaan dhiigaa qaama namaa walii galatti 96,000km dheeratu.
15. Sammuun namaa erga mormatti kutamee sekondii 15-20 qofa jiraata.
16. Onneen namaa dhiiga fageenya  meetira 7-10 darbachuu danda’a.
17. Qaama namaa keessaa kan deebisee of hin haroomsine ilkaan qofa.
18. Sammuu namaa sochoosuf humna elektiriikii waatii 10 barbaachisa.
19. Arrabni namaa qofti maashaa garagaraa 8 qaba.
20. Umaama keessaa imimmaan miiraa kan buusuu danda’u nama qofa


**********
Horaa bulaa………………..
Fayyaa hin dhabinaa!

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: