Home Fayyaa Dhukkuba Saree Maraatuu!

Dhukkuba Saree Maraatuu!

by

DHUKKUBA SAREE MARAATUU !!!
Dhukkubni kun kan vaayirasiidhaan dhufu yeroo ta’u, irra caalaan saree maraatteen yeroo ciniinaman kan gorora saree sana keessaan gara namaatti darbudha! Innis Sirna narvii walakkeessaa miidhuun, sammuun akka dhiita’u gochuun, mallattoo garagaraatiin mul’ata! Akka dhaabbata fayyaa addunyaatti (WHO), waggaa tokko keessatti, namoonni kuma jaatama gararraa (>60,000) ta’an akka dhibee kanaan du’u ibsee lafa kaa’a! Kunis harka dhibba keessaa sagaltamii sagal (99%) kan saree maraatuun ciniinamanidha!
Vaayirasiin kun ciniinnaaa yookiis hanqooqqaa bineensota manaa fi
daggalaa kan akka:- Adurree, sa’a, re’ee, Farda, Wangoo, Illeentii, Sinbira halkanii, Qamalee, Jaldeessa fi kkf namatti darbuu danda’a!!

 • *Mallattoon isaas, Kan dursanii mul’atan:
  1. Hoo’ina qaamaa ykn fuursaa,
  2. Dadhabbii qaamaa,
  3. Waraansa nafa irrattii fi
  4. Gubaa lafa madaa ciniinnaa irraa!
 • *Gosti hamaan dhibee kanaa:-
  1. Hirriba dhabuu,
  2. Sodaa sodaan namatti dhaga’amu,
  3. Of wal’aaluu,
  4. Gororuu (hancufni afaan keessaa gadi yaa’uu)
  5. Waa liqimsuu dadhabuu fi
  6. Bishaan sodaachuu faa agarsiisa.

Dhukkubni kun yoo dafnee ykn akkuma saree maraatuun ykn bineensi daggalaan nu ciniineen gara mana yaalaa deemuun talaallii arganne qofa malee, erga turee sammuu seenee booda harka dhibba keessaa dhibba (100%) lubbuu namaa dabarsa!

 • *Akkamiin ofirraa ittisna!?
  1. Talaallii dhibee kanaa dursanii fudhachuun! (Kunis gara daggalaa nama yeroo baay’ee deemuu fi nama lafa dhibeen kun itti baay’atu jiraatuuf)
  2. Horii manaa talaalchisuu!
  3. Sareen ykn horiin manaa biroon bakkee ooluurraa eeguu!
  4. Bineensa daggalaa irraa of eeggachuu fi
  5. Saree amala haaraa agarsiiftu, kan nama ciniinuuf fiigdu (kan dur amala akkanaa hin qabne amma fiddeef), kan hancufa gadi yaastuu fi eegee buustu dafanii beeksisuu fi ofirraa fageessuu ykn ajjeesisuu!!
  *
  Fayyaan Qabeenya

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: