Home Fayyaa Dhukkuba Vitiliigoo (Barruu Harkaa)

Dhukkuba Vitiliigoo (Barruu Harkaa)

by

VITILIIGOON: Yaala qabaa? Ni daddarbaa?
**********************************
Dhukkubni kun vitiliigoo jedhama, halluu gogaa namaa addeessudhaan nama huba. Kunis seelonni gogaa namaa kan halluu oomishan kan melanocytes jedhaman yoo dudu’an yokaan yoo hojii dhaabanidha. Dhukkubni kun waltuttuquudhaan namarraa naatti HIN DADDARBU! Lubbuu galaafachuuf kan ga’us miti, garuu miidhagina balleessuudhaan ofitti amantummaa namaa miidhuu danda’a.
YAALA
1. Qorichaan: Vitiliigoo qorichaan guutummaatti yaalaan balleessuun yeroo baay’ee kan hin danda’amne yoo ta’u, akka hin babballanneef, yoo danda’ame ammoo akka xiqqatuuf qorichi ni kennama. Qorichi kennamu kunis haga babbal’ina vitiliigoo kanaa irratti hundaa’uun kan dibatamu ykn liqimfamuudha. Sana ogeessa fayyaatu adda baasee ajaja.
2. Yaala baqaqsanii yaaluu: kunis gogaa bakka seelota vitiliigoo kanaan hin hubamiin irraa fuudhanii bakka hubame kanatti suphuun yaaluudha.
*************************************************
FAYYAAN FAAYA

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: