Home Fayyaa Dubartoonni baay’een yeroo hedduu waa’ee bal’innaafi guddina qaama saalaa isaanii ni dhiphatu.

Dubartoonni baay’een yeroo hedduu waa’ee bal’innaafi guddina qaama saalaa isaanii ni dhiphatu.

by

Dubartoonni baay’een yeroo hedduu waa’ee bal’innaafi guddina qaama saalaa isaanii ni dhiphatu.

Sababa kanaafis yeroo baay’ee qaama saalaa isaanii hiriyoota isaanii waliin wal bira qabanii ykn daawitii keessatti of ilaalanii kiyya guddaadha ykn bal’aadha jedhanii kan dhiphatan hedduudha.

Kana qofa osoo hin taane namni tokko tokko waa’ee qaama saalaa dubartootaa yaada sirrii hin taane; qaamni saalaa dubartootaa dheerina hidhii isaanitiin wal qixa jedhu qabaachuun yeroo garagaraatti waan hin taane yoo jedhanis ni muldhatu.

As irratti garuu, akkuma namni hundi dheerinni, ulfaatinni, halluun gogaa fi kkf garaagarummaa qabu qaamni saalaa dubartootaas garaagarummaa qaba.

Akkasumas, fayyummaan qaama saalaa guddinaa fi bal’innaa oliidha waan ta’eef wanti nama dhiphisu jiraachuu hin qabu.

Dabalataan, guddinni ykn bal’inni isaa hidhiidhaan homaa hidhata hin qabu.

Galatoomaa!!!
Dr Nardos Muse

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: