Home Asoosama Eebba Kitaaba “Hokkola Sammuu!”

Eebba Kitaaba “Hokkola Sammuu!”

by

Hokkola Sammuu!

Xilaahuun: Afaan keessan yeroo jalqabaatiif raadiyoonii keessa gale san raadiyoonii cabsee jira jedhama.
Seenaa: Afaan keenya “Qubeewu”, “Laatininyaa” yookiin “Orominyaa” miti! Afaan Oromooti! Afaan Oromoo raadiyoonii hincabsu! Inumaa raadiyoonii cabe supha!
Gaaddisaa:Ati yeroo Afaan Oromoo raadiyoonii cabsu san argitee jirtaa?
Xilaahuun: Afaan keessan ulfaataadha. Yeroo barreessanis iddoo fixa_maallaqaafi yeroos fixa! Kanaafuu ati “Didhaa” osoo hintaane, “ዲዳ” taatee yoo hafte siif wayya!!
Amma ati isa barachuun immoo beekkumsa jettee yaaddaa?
Seenaa: Afaan keenyaan barreessuun humna, yeroofi maallaqas hinfixu! Kan kana hundaa fixu garuu isa beekuu dhabuudha!!
Hiriyoota Xigaabuu: Intalli bareedduun tun Oromoo miti! kkkkkk…kkkkk.. diqaalaa ta’uu hindiddu!
Alamaayyoo: Ati ana ilma sooressaa, ilma Xigaabuu Bezzaabbihitti heerumuu diddee, sanyii beekamaafi filatamaa diddee, gurbaa hiyyeettii miila takkaa_ gurbaa miila qurcii san filatta taanaan, “Xinbi Gaallaa” akka taate sitti himuu barbaada!!!!!
Seenaa: Jaalalli sanyii filatee nama qabu hinjiru. Sanyiin eenyuullee sanyii kamiiyyuu gadii miti_ sanyii kamiiyyuu oliis miti! Ilmi namaa hundi walqixa! Qabeenyi kee osoo ardii kana irra guutee samii ga’ee jaalala naaf hinta’u!
Namni uumamaan yookiin guyyaa keessa qaamni isaa miidhamuu nidanda’a_ miilli isaas hokkoluu danda’a!! Hokkolli hokkola caalu garuu “Hokkola Sammuuti”!!!
Abbaa Seenaa: Maqaan isaa eenyu?
Seenaa: Alamaayyoo Xigaabuu!
Abbaa Seenaa: Dhuguma quufe!!! Dhuguma quufni itti baay’ate!!!
……… itti fufa!!
(Kitaaba Oromoon hundi dubbisuu qabu!)

Barreessaan: Abdiisaa Guyyee

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: