Home Fayyaa Faayidaa Foon Hilleettii

Faayidaa Foon Hilleettii

by

FAAYIDAA FOON HILLEENSAA

Foon hilleensaa foon gabaa irratti argamu keessaa irra fayyaqabeessa kan ta’eedha!

• Nyaata baayyee mi’aawu waan ta’eef hanga harka firraa murtutti nyaatta!!
• Dhibee onnee nurraa qolata. Kuniis sababa foon isaa kolestiroolii irra bilisa ta’eefi
• Pirootoonii baayyee waan qabuuf ijaarsa qaamaa fi qaama keenya iddoo miidhamte deebisee ijaaruuf baayyee fayyada!
• Albuuda aayiranii baayyee waa of keessaa qabuuf hanqina dhiigaa nurraa qolata!
• Foon beeylada fedhee hanga isaa albuuda kaalsiyemii fi foosfarasii of keessaa hin qabu! Kun jabeenya lafeetiif hedduu barbaachisa!
Fayyaa hin dhabinaa!!
Dr.Abdulfetah Ibrahim
👇👇👇
https://t.me/KedirAbdulatifH

You may also like

1 comment

Dhaqqaboo Kadiir July 22, 2022 - 7:50 pm

Gadaan Waamara!
Sirna guddaa ganama,
Oromoon kalaqee dhiheesse!
Ittiinis wol-bulchee,
Ittiin wol-gaggeesse!
Uumaa fi uumama,
Safuu fi duudhaa eegee!
Madaalee tilmaamee,
Waan dhufuu herreegee!
Miidhaa fi miidhamaan,
Akkamiin akka adabamu!
Dabaa fi sharriin malee,
Jaalalli akka lallabamu!
Sirna kanatu lallaba,
Duudhaa Oromoo ganamaa!
Kan kana hin beeknetu,
Hadheefatta Oromummaa!
Gadaan gaaddisa,
Ka itti hara galfatan!
Gadaan mana jireenyaati,
Ka itti boqatan!
Gadaan burqituudha,
Dirree qaroominaati!
Gadaan tokkummaadha,
Dirree wolabaati!
Gadaan nageenya,
Dirree araaraati!
Gadaan jaalala,
Dirree waa hundaati!
Gadaan gammachuudha,
Bakka itti taphatan!
Gadaan kennaadha,
Bakka itti argatan!
Gadaan injifanno,
Bakka itti moo’atan!
Gadaan tiksituudha,
Bakka itti wol too’atan!
Gadaan woyyuudha,
Lafa woyyoomaati!
Gadaan waamara,
Sirna misoomaati!
Obsaa Kadiir Bariisoo tiin!

Reply

Leave a Comment

%d bloggers like this: