Home Fayyaa Faayidaa Foon Hoolaa!

Faayidaa Foon Hoolaa!

by

FAAYIDAA FOON HOOLAA

Akka qorannoon agarsiisuutti foon hoolaa kan umriin isaa waggaa tokkoo baayyee filatamaadha jedha. Inni biraa kan foon hoolaa filatamaa godhu albuuda ayiranii( iron) (fe) baayyee qabaachu isaati. Akkasumaas, gosa pirootinii, albuudota adda addaafi vaaytaaminota, coomaa kan fayyaa keenyaa irratti miidhaa hin qabne of keessaa qabaachuu isaati.

1. Faayidaa isaa keessa, fayyummaa maashaa keenyaa eeguuf
2. Jabeenya qaamaa keenyaaf
3. Hir’ina dhiigaa nurra ittisuuf
4. Dhukkuba onnee nurra hir’isa jiddu galeessaan yoo nyaanne

Hub : Baayyisanii nyaachuufi baayyeen bilcheessuunis rakkoo qaba jedhu. Keessattu guyyaa iidaa kana!

Eegannoo ilkaan keenyaaf gochuu qabnu.

1. Ilkaan keenya fayyadamuu dhabuu waan akka qaruuraa fa banuuf kab akka kookaa fi faantaa fi kkf .
2. Waantota akka karameellaa, Chookaleetiifi buskuutii adda addaa itti hin baayyisinaa ykn wantoota sukkaarri itti baayyattee hundarraahuu of eegaa.

Galatoomaa
Fayyaan Faaya!
Eid mubrek for all muslim around the globe

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: