Home Fayyaa FAAYIDAA ZABIIBII

FAAYIDAA ZABIIBII

by

FAAYIDAA ZABIIBI/زبيب

✍️Ulfaatina Qaama Kenyaa Sirressuf
✍️Koolistrooli Qaama Kessaa Hirisuuf
✍️Kaansarii Nurraa Ittisa.
✍️Agartuu Ijaa Kenyaa Ni Dabala
✍️Dhiibba Dhiiga To’achuuf
✍️Hir’inna Dhiiga To’achuuf
✍️ Dhukkubbi Qoonqotiif
✍️ Sammuun Kenya Akka Waa Yaadatuf/Daganne
✍️Dhibee Ofirraa Ittisuu Qaama Keenyaaf.
✍️ Dhukkubbi Laguun Walqabatte Dhufuu To’achuuf
✍️Jabina Lafee/Mashaa keenyaaf.
✍️Dhala/Ilma Akka Argatuuf
✍️Keemikaalota Qaama Keenyaaf Hin Harbaachifne Ni Dhabamsiisa.
✍️Gogaan Qaama Keenyaa Akka Dafee Walitti hin Butamnee fi dulluma yeroo malee nurraa ittisa
✍️Utaallo/Qufaa akka nu qabnef
✍️Dhukkubi Ilkaanitif
✍️ Dhiiga Qaama Kenyaa Qulqullesuf
Kana males Dhukkuboota akka buusa
Dhukkubii garaacha
Dhukkubii irgaa
Dhukkubi Tiruu
Dhukkubi Somba/Michii Sombatif
Dhukkubi Kalee
Dhukkubi Toonsilii/Tonsillfi.k.k,f heddu fayyada

Qabiyye zabiibii


Yoo burqoo/kubbayya tokko dhugaan qabiyyelle armaan gadi kana ni argattu
Calories – 508
Proteins – 3.0g
Fats – 0.5g
Carbohydrates – 123.1g
Fiber – 11.2g
Calcium – 40.60g
Iron – 3.76mg
Magnesium – 43.50mg
Potassium – 1196.25mg
Vitamin C – 7.83mg
Hub:-Dhukkubi Hundaa kaa nurra ballessu danda’uu Rabbi Guddaa qofa waan tarresse kuni immo sababa isiniif taya
Source:-Clinical osteopathy

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: