Home Fayyaa FAAYIDAALEE DINNICHAA

FAAYIDAALEE DINNICHAA

by

FAAYIDAALEE DINNICHAA /DAAXXAA (POTATOES)

Faayidaalee Dinnichi fayyaa keenyaaf qabu keessaa muraasni:-
1. Dandettii dhibee infeekshinii garagaraan dhufan; keessattuu, kan vaayirasii fi baakteriyaa garagaraan dhufan dandamachuu (Madiinummaa) qaamaa keenyaa ni dabala…………kun hojii Vit.C ti
2. Sirni bullaa’insa nyaataa akka si’aa’uu fi dabalu godha…..kun hojii Vit. B6 ti
3. Gogaa miidhagaa fi fayyaa qabeessa ta’e akka qabaannuuf hedduu gargaara……kun hojii Vit.C ti
4. Gogiinsa garaa nurraa qolachuudhaan, alkallattiidhaan immoo dhibee Kintaarotii nurraa ittisa…..kun hojii ‘fiberii’ ti
5. Hirriba gaarii akka rafnuuf hedduu gargaara…hojii ‘Choline’
6. Dhibee Kaanserii garagaraaf, kan akka Kaanserii mari’umman furdaa fa’a nurraa ittisa…hojii folate/Vit. B9 fi Vit. C
7. Ulfaatina madaalawaa akka qabaannuuf nu gargaara…..hojii ‘fiberii’ ti
8. Dandeettii waa yaadachuu fi qayyabachuuf ni gargaara….hojii ‘Choline’ ti
9. Hamma sukkaara qaama keenya keessaa to’achuuf, kanaaf namoota dhibee sukkaaraa qabaniif ni gorfama ….hojii Istaarchii fi fiberii ti
10. Fayyummaa lafee keenyaaf hedduu tola…..hojii albuudota olitti jennee ti
11. Dhiibbaan dhiigaa akka too’atamuuf, kunis akka ol hin kaane gochuu irratti gahee guddaa taphata…..hojii pootaasiyeemii, akkasumas qabiyyee sodiiyeemii jedhamu immoo baayyee xiqqoo qabaachuu
12. Fayyummaa onnee keenyaaf hedduu gargaara….hojii fiberii, pootaasiyeemi, Vit. B6, Vit. C fi sababa 👆11ffaa jenne
13. Qorra nurraa ittisa, keessattuu yoo affellee nyaanne.
Galatoomaa!!!

You may also like

1 comment

Dhaqqaboo Kadiir July 22, 2022 - 7:48 pm

Gadaan Waamara!
Sirna guddaa ganama,
Oromoon kalaqee dhiheesse!
Ittiinis wol-bulchee,
Ittiin wol-gaggeesse!
Uumaa fi uumama,
Safuu fi duudhaa eegee!
Madaalee tilmaamee,
Waan dhufuu herreegee!
Miidhaa fi miidhamaan,
Akkamiin akka adabamu!
Dabaa fi sharriin malee,
Jaalalli akka lallabamu!
Sirna kanatu lallaba,
Duudhaa Oromoo ganamaa!
Kan kana hin beeknetu,
Hadheefatta Oromummaa!
Gadaan gaaddisa,
Ka itti hara galfatan!
Gadaan mana jireenyaati,
Ka itti boqatan!
Gadaan burqituudha,
Dirree qaroominaati!
Gadaan tokkummaadha,
Dirree wolabaati!
Gadaan nageenya,
Dirree araaraati!
Gadaan jaalala,
Dirree waa hundaati!
Gadaan gammachuudha,
Bakka itti taphatan!
Gadaan kennaadha,
Bakka itti argatan!
Gadaan injifanno,
Bakka itti moo’atan!
Gadaan tiksituudha,
Bakka itti wol too’atan!
Gadaan woyyuudha,
Lafa woyyoomaati!
Gadaan waamara,
Sirna misoomaati!
Obsaa Kadiir Bariisoo tiin!

Reply

Leave a Comment

%d bloggers like this: