Home Fayyaa Fayyaa Rifeensa Keessaniif – Kedir Abdulatif

Fayyaa Rifeensa Keessaniif – Kedir Abdulatif

by

Fayyaa Rifeensa Keessaniif:
*********
1. Rifeensa kan miiccattan (dhiqattan) torbanitti yokaan torban lamatti altakkaa qofa ta’uu qaba. Kunis rifeensi haguma yeroo hedduu miicamaa deemeen jiidhiinsi umamaan qabu irraa badee goggoguu fi caccabuu waan maluuf.

2. Yoo dirqama kan daddaftanii miiccachuun (dhiqachuun) isin barbaachisu ta’e, shampoo ittiin miiccattan bishaan itti naquun laaffisuudha (50% shampoo, 50% bishaan gochuudhaan jechuudha.

3. Wantoota jiidhiinsa rifeensaa eeguuf gargaaran (moisturizer) yoo fayyadamnu kanneen rifeensatti hin ulfaannee fi zayitoota biqiltuu irraa oomishaman akka grape seed oil fayyadamuu.

4. Oomishoota boca rifeensaa jijjiiruuf fayyadamnu kan silikonii fi sulfate (silicones and sulfates) keemikaalota jedhaman of keessaa qaban fayyadamuu dhiisuu.

5. Yoo rifeensa filattan filtuu (comb) ilkaan isaa walirraa fagoo (bal’aa) ta’e fayyadamuu.

6. Yoo rifeensa bareechatta haala (style) rifeensa sirreeffattan, haala (style) rifeensa baay’ee harkisee tursiisu (high pressure) yeroo dheeraaf fayyadamuu irraa of eeguu.

7. Boraatii (pillows) jirbii (cotton) irraa hojjetaman fayyadamuu dhiisuu. Kunis halkan rifeensatti qabatee waan harkisuu fi jiidhiinsas waan keessaa xuuxuufi.
*************
Ashley Adams, Licensed cosmetologist.
************
Fayyaan Faaya

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: