Home Fayyaa Fayyummaa Onnee Keenyaaf

Fayyummaa Onnee Keenyaaf

by

FAYYUMMAA ONNEE KEENYAAF:

¶- Tamboo ykn sigaaraa aarsuu dhabuu. Yoo kan aarsinus ta’e dhawaataan dhiisuu.
¶- Sochii qaamaa (deemsa ariifanna, daakkaa, daansii, fiigiicha, kubbaa milaa fi kkf) guyya guyyaan daqiiqaa 30 fi achi oliif yoo xiqqaate torbaanitti guyyoota shaniif hojjachuu.
¶- Ulfaatinna qaamaa hojjaa/dheerinna keenyaan wol hin madaalle yoo qabaanne ta’e ulfaatinna san hirdhisuu. 
¶- Nyaata sirrii ta’e filachuu; jechuun fuduraaf kuduraa nyaachuu. Soqida xiqqeessanii fayyadamuu. Nyaata akka foon diimaa, cooma, killeefi dhadhaa daran xiqqeessuu. Nyaata hapheeffamanii gurguraman irratti hamma koolestiroolii isaanii ilaaluu.
¶- Qulqullinna ilkaanifi irga keenyaa eeguu. Ilkaan keenya yeroo yerootti rigachuu.
¶- Dhukkuba dhiibbaa dhiigaatiif dhukkuba sukkaaraa yoo qabaanne haalaan to’achuu. Yaalaa isaani haalaan hordofuu.
¶- Daa’imman yeroo qonqoon isaan dhukkubetti yaalaa sirnyaa akka argatan gochuu. Yoo dhukkubbiin qoonqoo kan itti deddebi’u ta’e doktora keessan mari’achiisuu.
¶- Haguma danda’ameen cinqamuuf dhippachuu dhabu.
—-
Fayyaa ta’aa, fayyaa dahaa!
Horaa, bulaa, deebanaa!
—-
©Dr. Nuredin Luke

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: