Home Fayyaa Fedhii ofiin of irraa baasuu (Seegaa/Masturbation)

Fedhii ofiin of irraa baasuu (Seegaa/Masturbation)

by

FEDHII OFIIN OFIRRAA BAASUU/ SEEGAA (MASTURBATION)

Fedhii ofiin of irraa baasun (Seegaan) akka guutuu addunyaattii gocha saala lachuunuu (dhiiranis dubaranis) raawwatamuufi baay’ee beekkamudha. Qorannoon garagaraa akka jedhutti dhiirri dubartii caalaa gocha kana ni fayyadama jedha. Gochi kun yeroo baay’ee akka ilaalcha hawaasa garagaraatti, biyya keenya dabalatee, akkasumas amantii tokko tokko biratti akka wan baay’ee hamaafi cubbuu ta’eetti lakkaawwama. Dabalataanis, miidhaa fayyaa hedduu kan akka ijji baduu, ka’u dhabuu qaama saala dhiiraa, xiqqaachuu qaama saalaa dhiiraa, hir’achuu lakkoofsa sanyii kormaa (sperm), hariiroo gaa’ila boodaa jeequu, dhalchuu dadhabuu ykn dhala dhabuu, miidhaa sammuu fi qaamaa fa’a nama irraan gaha jedhamee yaaddama. Haa ta’u malee, saayinsiin wantoonni kun hundi himtedha (myths) ykn ragaan kan mirkanaa’ee miti jedha. Garuu gochi kun, darbee darbee rakkoolee tokko tokkoof nama saaxiluu danda’a. Isaanis :-
👍Ilaalchi olitti jenne kun, nu keessa osoo jiruufi keessi keenya hin godhin osoo jedhu yoo raawwatame, erga raawwatamee booda ofitti gadduu, miirri cubbuu namatti dhagahamuu fa’aaf nama saaxiluu danda’a. Kun immoo, xiinsammuu keenya miidhuu danda’a. Akkasumas, rakkoolee xiyyeeffannoo dhabuu, waa dhagachuu fa’a fiduu danda’a.
Furmaanni: isaa Yoo gochuun si hin gammachiisu ykn shakkii qabda ta’e dhiisuu siif wayya. Dhiifteef homtuu si hin komatu.
👍 Araada namatti ta’uun hojiiwwan idilee akka seeraan hin hojjenne gochuu danda’a.
Furmaata:  Akka araada namatti hin taane of eeggannoo gochuun barbaachisaadha.  Akkasumas, yoo araada namatti ta’e keessaa bahuun barbaachisaadha waan ta’eef, ogeessa fayyaa mariisiisuun barbaachisaadha.
👍 Yoo kan jalqabaa ta’e, yeroo hedduu irra deddeebiiniifi wanta dhiphaa fayyadaman rakkoo akka qaama saalaa madeessuu, iiteessu fa’a geessisuu danda’a.
Furmaata: Irra deddeebiin ykn wanta dhiphaa fayyadamuu dhiisuu. Akkasumas, dafee waan fayyuuf nama hin dhiphisu.
👍 Dubartoonni meeshaa guddaa fayyadamu yoo ta’e qaama saalaa isaanii baldhisuu danda’a. Dabalataniis, miidhaa geessisuu danda’a. Kanneen irraa kan hafe, miidhaan dalgaa inni fayyaa keenya irratti fidu hanga ammaatti qorannoodhaan mirkanaa’e hin jiru. Kana yoon jedhu garuu, akka isin gocha kana gootan isin jajjabeessaas ta’ee gorsaa hin jiru.  Gochuu fi dhiisuun filannoon kan keessan.
#FAAYIDAALEE_ISAA…..
Yeroo gochi kun raawwatamu hormonoonni akka dopamine (hormoonii gammachuu), endorphins (hormoonii dhukkubbii hir’isan), Oxytocin (hormoonii jaalalaa), testosterone, prolactin fa’a gadi lakkifamu. Isaanis faayidaalee hedduu qabu. Isaanis:-
*Hir’iba gaarii akka rafnuuf ni gargaara.
*Yaaddoo, dhiphinaafi dibirtii nurraa hir’isuuf ni tola.
*Si’aa’inafi xiyyeeffannaa dabaluuf ni fayyada.
*Miira gaarii akka qabaannuf ni gargaara.
*Dhukkubbii kamuu, kan yeroo marsaa laguu dabalatee hir’isuuf ni gargaara.
*Walqunnamtii saalaa fayyaa qabeessa ta’e raawwachuuf, yeroo baay’ee namoota rakkoo fedhii walqunnamtii saalaa dafanii xumuruu qabaniif, gocha kana fayyadamuun akka of shakalsiisan godhama.
*Ofitti amanamummaa dabaluuf ni gargaara.
*Dabalataniis walqunnamtii saalaa danga hin qabne hir’isuun rakkoolee fayyaa sababa kanaan dhufan fknf HIV fa’a fi ulfa hin barbaachifnee hir’isuuf fa’aaf ni oola.
Galatoomaa!

You may also like

1 comment

Adugna Teferra June 1, 2022 - 1:17 pm

gaaridha

Reply

Leave a Comment

%d bloggers like this: