Home Fayyaa Fincaan Nama Ukkamsuu/Bahuu Diduu – (Acute Urinary Retention)

Fincaan Nama Ukkamsuu/Bahuu Diduu – (Acute Urinary Retention)

by

Fincaan Nama Ukkamsuu/Bahuu Diduu – Acute Urinary Retention
**************************************
Yeroo hedduu kan mul’atu jaarsolii umriin isaanii woggaa 60 ol ta’an irratti. Innis sababa guddachuu Xannacha Piroosteeti jedhamu kan dhangala’aa qaama Ispermii (dhangala’aa sanyii dhiiraa) ta’u oomishuu fi yeroo saal-qunnamtii akka gadi lakkifamu godhudhudha.

Kanaan alas:
* Xannachi Piroosteetii sababa kaansarii isa irraa ka’uun yoo guddachuun
* Dhukkuba dhiiraa (Dhukkuba wol-qunnamtii saalaa) yeroo dheeraaf (woggotaa dheeraaf) nama irra tureenifi sababa biraatiin dhiphachuu ujummoo fincanii gara gadii (Urethra) jedhamuu
* Ujummoo fincaanii keessa cirrachi jiraachuun
* Darbee darbee Infeekshiiniin ujummoo fincaanii
* Qorichoonni tokko tokko (fkn kan yaala sammuutiif fa’a kennamu)
* Garaa gogsuu yeroo dheeraaf ture jiraachuun
* Dhukkubni sirna narvii tokko tokko
* Kaanseerii afuuffee fincaanii ykn cirrachi afuffee fincanii keessa jirachuuniifi infeekshiiniin ykn iitaan qaamota naannoo sanaa jiraachuun

* Shamarran irratti ammoo iitaa/xandhacha garagaraa kan gadaamessa irratti mul’atu fi da’umsa booda qamni saalaa gara gadii iita’uun, sababoota fincaan nama ukkaamsuuf keessaa isaan ijoo ta’aniidha.

Maal haa goonu:
♧ Nama sana dafnee mana yaalaa fiduu. Ujummoo (tubboo) fincaan baasuun ykn opireeshiinii salphaadhaan afuffee fincaanii gara gubbaan ujummoo galchuun fincaan yeroo muddamaa saniif akka bahu mana yaalatti ogeessota fayyaatiin godhamuu ni danda’a.
♧ Yaalli dabalataa sababa/dhukkuba fincaan akka nu ukkamsu godhe irratti hunda’uun kan kennamu ta’a.
♧ Nama fincaan tasa ukkamse, fincaan haa bahuu jedhanii bishaan garmalee obasuun hammessuu waan danda’uuf kana gochuu irra dafanii mana yaalaa fidutu furmaata.

Horaa, bulaa, deebanaa!
Fayyaa ta’aa, fayyaa dahaa!

©Dr. Nuredin Luke

You may also like

1 comment

decade May 26, 2022 - 3:47 pm

It’ѕ actuɑlⅼy a cool and useful piece of info.

I am glad thаt уou just shared this helpful info ԝith ᥙs.
Ρlease keep us up to date like thiѕ. Thankѕ for sharing.

Reply

Leave a Comment

%d bloggers like this: