Home Boohartii Gammachuun Dhala Namaa Eessatti Argama?

Gammachuun Dhala Namaa Eessatti Argama?

by

Gammachuun Dhala Namaa Eessatti Argama?

Addunyaa tana gubbaarratti ilmi namaa akka salphaan gammachuu argatuu hin danda’u. Gammachuun mataan isaa qabannaa tokko maleetti, akkanaan tola namaaf hin dhufuu beeki. Isii argatuuf dadhabuu qabna. Bakka ni argamti jedhaman hunda deemnee barbaaduu qabna. Ilmi namaa haala kanaani dhama jireennaa beekuu kan danda’u. Haajaan haajamaa akka laayyoofi lafa dhiyoo hin argamu. Qananiin boolla daamuu keessaa argamu mi’aa ta’ullee, xaarii hadhooytuu booda dhufa. Jireenni addunyaa gaariin ibidda gamaa jira.
Akkuma warqiin guggubatee ibidda keessa darbee faaya tahu,
Namni bal’ina jiruu dhama’ee, dafqee, barbadaa keessa lufee fida,
Hojjatee, dubbatee, sirbee, hoogganee, barreessee muudannoo isaa itti obsee, taatee ta’ee muuxannoo godhate.

Rakkoon ilmi namaa qabu bakka gammachuun itti argamtu dhiisee bakka dhugaadhaan itti hin argamnetti gama. Gariin gammachuu jireenna isaanii keessatti argatuuf gaara diiga, gariin bakka tahetti waan jalaa awwaalamee jiru seha. Dhugaan jirtu garuu gammachuun baay’ee nutti dhiyoodha. Bakki sun harka isaarra ta’uun dafee hin ifuuf. Nibeeytaa gammachuun dhugaa sun onnee keenna keessa jira. Namni baay’ee barbaada gammachuun jireenna isaa keessatti isaa akka jiru waan hin beeyneef. Gammachuun jiraatuu yoo barbaadde, keessa kee ilaali. Ofiif mirkaneessi wanti ati dachii tanarratti argachuu barbaaddu hunduu keessa kee akka jiru.

Kadiir Abdullaxiif Hajjii
Waxabajjii 20, 2022

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: