Home Og-barruu Gatiin Namaa Meeqa?

Gatiin Namaa Meeqa?

by

Gatiin namaa meeqa?

Ilmatu abbaa isaatiin, “gatiin jireenyaa meeqa abbaa?” jedhee
gaafata. Abbaanis dubbiidhaan osoo hin taane gochaan itti
agarsiisuuf yaade. Dhagaa tokko fuudhee itti kennee ‘deemii gabaa geessi’ jedheen. gatiisaammoo quba lama qofa itti agarsiisi afaanin hin dubbatin jedheen. ‘Gatii fedhan sii kennanis hin gurgurin’ jedheen. Mucichis akkasuma godhe. Warri dhagaa irraa bituuf itti dhufan ‘gatiin meeqa?’ jedhuun; innis quba lama itti agarsiise. Qarshii lama moo? Sitti hin baayyatuu? Jedhaniin. Haa ta’uu ni kafalla yemmuu jedhaniin gurguruu didee gale. ‘Aabbaa waan naan jette raawwadheera’ jedheen. Abbaanis tole mee ammas deemii godambaa(muuziy
eemii) geessi jedheen; ammas mucaan ni geesse. Gatiisaa
akkuma duraa sana quba lamaan qofa baasee itti agarsiise. Qarshii dhibba lama moo? Tole ni kafalla jedhaniin. Didee dhagaasaa fudhatee manatti gale. ammas Abbaadhaan raawwadheera jedheen-mucichi. Abbaanis tole mee na hin nuffiniitii amma bakka albuuda itti gurguranitti geessi jedheen.
Mucichis dukkaana albuuda itti gurguranitti ni geesse. Gatiisaa
gaafatamnaan akkuma duraa quba lamaan itti agarsiise.
Qarshii kuma dhibba lama moo? Jechaa dhagaa sana ajaa’ibsiifachaa amman siif kafala jedheen kunis. Mucichi gurguruu didee galeen.

Abbaanis agartee ilma koo, dhagaan kun tokkuma, gabaatti qarshii lama, muuziyeemitti qarshii dhibba lama, dukkaana albuudatti immoo qarshii kuma dhibba lama siif kennan dhagaa gatii jabeessa jedhanii. Dhagaa gati-jabeessa ta’uu kan bare warra dukkaanaa sanaadha. Maalif? Maalummaa dhagichaa kan beeku isaan qofa waan ta’eefi. Gatiin jireenyaa kees akkasuma. Namoota gatii kee hin beekne irraa fagaadhu!
Jaalachuufi waliin jiraachuu dandeessa; garuu raawwattee itti hin dhiyaatin. Oolmaafi bultiin kee namoota gatii kee beekan qofa waliin haa ta’uu jedheen jedhama.

Waa irraa ni barattu jedheen isiniif qoode.

Kitaaba ‘Gatiin namaa meeqa’? Jedhu irraa
Ebisa Bayissa tin barreeffame.

Qopheessaa: Amiin Waaree

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: