Home Asoosama **Godaannisa** Dhaabaa Wayyeessaa (Namoo Daandii)

**Godaannisa** Dhaabaa Wayyeessaa (Namoo Daandii)

by

…Shamarran shan toora tokkoon dhaabbatanii dibbee rukutanii weeddisu. Dargaggoon shan fuuldura isaanii tooran jalaa fuudhu. Yeroo haga tokkoof weeddisaa turanii, ammoo gamaa gamanaa tokko tokkoon morma wal jala galchanii ragadu- qooqaan jeekkaru. Yeroo gurmuun tokko dadhabu gurmuu naannawee weeddisu keessaa dubarri shaniifi dargaggoon shan wal filatanii bakka bu’u. Dardarri abbaan dabaree morma isaa jala morma jaalallee isaa suuqee ragada. Foolii ishee suunfata. Hafuura ishee liqimsa.
Inni jaalalaan qabamee jaalala isaa itti himachuuf onnee qabaate, yeroo durbi inni jaalate weeddisuuf dibbee fudhattee seentu eegee qixa isheen toora dargaggootaatti seena. Morma ishee jala galee ragada. -qooqaan itti jeekkara, hafuura itti baafata, jaalala itti himata. Morma isheetti maxxanee hoo’a ishee qanqaammata- gurra isheetti hasaafata. Yoo isheen of mi’eessites abdii hin kutu. Gaaf lammataa eeggata, amalaan sossobata-kadhatee naalshifata. Turtee fuula itti ibsiti- mallattoo itti agarsiisti- addeesa itti fakkaatti- laaffistee itti dubbatti- hasaastee itti kolfiti… Kolfi isaanii adda ta’a. Qoonqi ni jijjiirama… cufa qaamaan kokkolfu-cufa qaamaan taphatu. Gara xumuuraatti wal fudhatanii deemu. Bakka sirbaarraa achi hiiqu, ni haguuggatu – qabdoof gadi taa’u. Mi’aa wal dhandhamsiisu- nadhii wal unachiisu- nadhii dammaa- kan liqimsamee hin dhumne, kan dhugamee hin quufamne, kan mi’aawaa macheesu, addunyaa dagachiisu, deemsa yeroo dhaabsisu! Qabdoo taa’utti namni qaanfatu hin Jiru, inumaa ittiin boonu. Namoota laalaniifis waan fafaa miti, waan ijatti baratame- waan ijatti tolu, waan nama gammachiisu, waan hawwiidhaan qalbii rarraasu…

Kitaaba ‘Godaannisa’ jedhu keessaati!
Amiin Waaree ti!

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: