Home Fayyaa “HAATI KAMIYYUU LUBBUU KENNUUF LUBBUU DHABUU HIN QABDU”

“HAATI KAMIYYUU LUBBUU KENNUUF LUBBUU DHABUU HIN QABDU”

by

Hordoffii Yeroo Ulfaa:

“HAATI KAMIYYUU LUBBUU KENNUUF LUBBUU DHABUU HIN QABDU!”

Hiikkaa (WHO) Tajaajila (eegumsa) hadholii ulfaatif yeroo ji’a sagalii keessaatti ogeessota fayyaatin kennamuudha.
Kaayoolee Gurguddoo Hordoffi Yeroo Ulfaa:
1. Ulfaa ta’uu fi ta’uu dhabuu mirkaneessuuf
2. Dheerina yeroo ulfaa beekuuf
3. Rakkoowwan ciccimoo ta’an dursanii beekufi ittisuuf
4. Xaxaawwan yeroo ulfaa muudatan dursanii qorachuuf; yoo ni jira ta’e yaaluf
5. Haadhoolif hubannoo ulfaa irratti kennuufi. fakkenyaaf: Qulqullina, sochii qaamaa, nyaata madaalamaa, araada gara garaa, mallatowwan hamoo yeroo ulfaa mul’atan, Iddoo dahumsaa fi qophii dahumsaa
6. Du’aatii haadhooliifi daa’imman dhalatanii hir’isuuf.
Qorannoowwan yeroo hordoffii ulfaa taasifaman;
1. Qorannoowwan dhukkubota daddarboo fknf HIV, fanxoo….
2. Qorannoo fincaanii
3. Gartuu dhiigaa (A,B,AB,O)
4. Qoranno dhiigaa fknf namoota hir’ina Dhiigaa qabaniif.
Taajailaoota kennaman;
*Ayirani fi fooleti
*Talaalli
*Hubannoo agobarii (saaphana siree) fayyadamuu kennuu
*Gorsa dhukkuboota walqunnamtii saalan daddarban irratti
*Hubannoo waa’ee harma hoosisuu, nyaataa fi talaalli daa’imaa
*Tajaajila qusannoo maatii

Faayidaalee Gurguddoo Hordoffii Yeroo Ulfaa:

– Dhukkuboota daddarboo daa’imman irraa ittisuuf
– Carraa daa’imni tokko qaama guutuu ta’ee dhalatuu mirkaneessuf
– Xaxaawwan (complication) gara garaa ittisuufi yaaluf. fakkenyaaf: Dhiibbaa dhiigaa, Dhibee sukkaaraa, TB, Dhibee onnee, Tiruu…
– Dhiigaa yeroo dahumsa garmalee dhangala’u ittisuuf (Kunis mana yaalatti dahuunidha)
– Tajaajila ambulaansii kennuuf/argachuuf

Dr. Haromsa Zerihun

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: