Home Aadaafi Aartii Hachalu Hundessa Award

Hachalu Hundessa Award

by

Maqaa Artist Hacaaluu Hundeessaatiin Badhaasni Addaa Kan Waggaatti Kennamu, Hachalu Hundeessaa Award (HHA) jedhamuun hundeeffame.

Badhaasni Addaa Faawundeeshiinii Hacaaluu Hundeessaatiin Qophaa’e Waggaatti yeroo tokko kan dhihaatu yoo tahu, Gosoota Dorgommii Kudhaniin Hojiilee Muuziqaa wal dorgomsiisee sirna Badhaasaa hawwataa fi miidhagaa ta’e irratti beekkamtii kenna.

Artiist Haacaaluu Hundeessaa muuziqaatti fayyadamuun kabajamuu mirga dhala namaa, wal-qixxummaa fi haqaaf qabsaa’aa kan ture yoo ta’u, Badhaasni Haacaaluu Hundeessaa artistii qaalii yaadachuun cinaatti kaayyoon isaa akka galma gahuu fi duudhaaleen (Legacy) isaa akka itti fufan gochuuf shoora ol’aanaa qabaata jedhe Faawundeeshiiniin Haacaaluu Hundeessaa.

Badhaasni Haacaaluu Hundeessaa bara-baraan sirna badhaasaa guyyaa Haacaaluu Hundeessaa itti wareegame, Waxabajjii 29 (Waxabajjii 22 A.L.I) qophaa’a.

Faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa bara darbe hundaa’ee erga hojii eegalee booda qopheessaa kan ture Badhaasni Haacaaluu Hundeessaa (Hachalu Hundessa Award) kan jalqabaa fi seena qabeessa ta’e Waxabajjii 29 bara 2022 kan raawwatuudha jedhe.

Asiin Seenaa Filadhaa!

Vote/Filadhu

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: