Home Og-barruu Hafuura Hin Baafadhu!

Hafuura Hin Baafadhu!

by

Hancufa tuftee hin arrraabdu,

Bishaan darbe hin waraabdu,
Abjuu hin jirre hin manaabdu,
Hiree malee hin qadhaabdu,
Ganna darbeef mana hin ijaartu,
Carraa sarbeef, bara hin abaartu,
“Yeroo targii agarte, dhagaa hin agartu,”
Oromoo hin tarre, ormaafis hin dabartu!
-/-
Dhugaan keenna soba, sobni isaanii dhugaa;
Carraan keenna du’a, ijji imimmaan nu dhiiga;
Haqni keenna gu’aa, mirgi keenna lafatti jiga;
Wal-qixxummaan nuudharraa, iftooma nu’arga;
Hafuura hin baafannu, hancufa, arraba nugoga!
-/-
Bofti miila malee looyu, Xaraafi Jawwichi;
Qurxummii galaanaa, Fattee, Raachaaf Naachi;
Allaattii gurguddaa, Huummoofi Rumichi;
Gugutaa lafarraa, guddaa dilbii akka Guchii;
Dhagabuusaaf Joobira, Risaan hantaartichi;
Faaximeefi Culullee, simbir-buta qaruutichi;
“Hawaalaa oolaniif, hawaan lubbuu hin guutu;
Allaattiin kuni hundi, kan Samiifi Dachee ooltu;
Wacaraafi Cuquliifni, Simbirri migira dhooftu;
Qarcaccaafi Qarcoon, Wakkalleen biyyee lootu;
Gaararraaf Qaajjibbuun, dhiiga wantootaa hootu;
Saphaphuu ogeettiin, kan hoxxee saraaritii footu;
Carraa ofii malee, hiree dhibii takkatti hin buutu;
“Qooda Qocaaf kaaye, allaattiin tasa hin fuutu,”
-/-
Anis maal abbaasaa garaa hira?
Anaafis guyyaan guyyaa caalu jira!
Baraan burree horaaree?
Baraaf barana hiraaree?
Qaba keessa dhabni jiraaree?
Fagoon as-dhiyoo biraaree?
Obsee miidhama walitti haxaaye,
Cimsee mar’imaan kiyya akaaye,
Dhim’isee qaawwa kiyya lakkaaye,
Mul’isee siin hormaata milkaaye,
“Baraafi furguggee gadi jedhanii dabarsuu,”
Barana laalee, bar-dhufu bubbeettin hafarsuu;
Bardheengaddaa, baranas,
Kaleessa, har’a, edas edanas!
Baranaafi bara dhufus,
Boru, iftaaniif hegerees,
Jiruun kiyya sanumaa?
Jireenni kiyya achumaa?
Mala qaba, marii qaba namaa,
Akka dhiitetti hin hafu nijijjiiramaa,
“Guutuu jige, haguma hafe ol-qabuu,”
Baranaaf jedhee bara dhufu hin dhabuu,
Sanyiin nuuf haa biqilu, baalli haa habaabuu,
Duumessi haa fiilu, bokkaya nuuf haa roobuu!
“Baraafi furguggee gadi jedhanii dabarsuu,”
Barana laalee, bar-dhufu bubbeettin hafarsuu;
Hafuura hin baafadhu, hin qabu hargansuu!
Lakki hin bulgaafadhu, hin godhu dallansuu!

YouTube irraa dhageeffadhu 👇 YouTube – Kadiir Abdullaxiif daawwadhaa

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: