Home Og-barruu Harkuu Beelli Dhaane!

Harkuu Beelli Dhaane!

by
Bu’uurri Diinagdee, Qonnaafi Horii ta’uu hordofee;
Boorana loon Horsiisa, Baarentumaan hangafee;
Oromoon looniin sonee misa, Sikkoofi Mandootti;
Loon Oromoof badhaasaa, Maccaafi Tuulamaatti;
Warqeen Addunyaa kanaa, kan lafarra dhangala’u;
Osoo walitti kuusaa ba’anii, tokkichisaa karran ga’u;
Misooma Ardii teennaa, Afrikaanota yoon ilaalu;
Michoomnisaa laafaadha, loon Oromiyaan caalu!
Oromiyaa tiyya guutuutti, hori yaa loonii;
Siin beela baanaa, Karrayyuufi Booranni;
Oromiyaa guutuudhaatti, hori yaa saawwaa;
Harargee hundumatti, hanga Dirree Dhawaa;
Loowwantu jiruu baatee, lubbuu nugabbara;
Isaan dhaabbannee deemna, ijjanne minbara;
Galmattiin mul’anne, Odaatti dachaanee;
Cooma murree, baaduusaa dhudhaanee;
Gabayatti gurgurree, qe’eetti bitannaa;
Horii yaa loonii, loowwan nuuf ulfinaa;
Hori yaa loonii, Walloofi Sooddoon guutii;
Rakkoon dirra seente, horiin nurraa buutii!
-/- -/- -/-
Ee! Magaal kiyya, Magaal saawwa guddaa;
Situ jiruu Oromooti, Oromoo saba guddaa;
Deega biyyaa balleessita, quufa qe’ee tuulta;
Jireenya namaa tolchita, leetoo qajeelchita;
Loontu nama nama taasise,
Jireenya ummataa jijjiirsise,
Dheedee gur’uu harkisa,
Quufee aanan mi’ii tiffisa,
Coomee foon dirra laata,
Gabbatee qalbii hawwata,
Baroodee booratee,
Burruuqee mar’atee,
Bobba’ee boonee gugata,
Kaloo dheedee gagabbata,
Waarii gala,
Taadhii dhala,
Faachoon dhahata,
Buuchoon jifata,
Mar’atee garaa nama raasa,
Namni isa elmate dhama baasa,
Mi’ii cim’isa,
Dhadhaa kuusa,
Kiilan lixa,
Kiilan fixa!
-/-
Ulfina quufaa qananii, jiruuf jireenya kiyya;
Warshaa oomisheen fixne, guutaa biyyaa;
Sidhabuun deeguma, sidhabuun gaddaa;
Situ jiruudha, gammachuun siin maddaa;
Hori yaa saawwan koo, siin rakkoo bahanii;
Deegakee dhokfatuudhaaf, gu’akee himanii;
Aannan kan kee dhugee, beela ofii dhokfataa;
Sihiin rakkoo bahee, namuu quufa himataa.
-/- -/- -/-
Mooraafi ardaa guutee,
Dikeen karra dambaliitee,
Fincaan lola’ee, fuullee yaa’ee,
Kosiin qe’ee guutee ol-ba’ee,
“Abbaan loonii dhoqqqeen xireeffatuu,”
Horiin keenya horee, haa nusifeeffatuu;
Loowwan Oromoo haa horu,
Quufaafi gaabbinaan haa turu,
Rakkoo badde ittiin baana,
Isaan booharaa jiraanna,
Situ da’oo mar’atee, kabaja namatti qabaa;
Teeda kee baratee, Oromoon siqadhaabaa;
Hori yaa saawwan koo, Dharroo boonaa kiyya;
Loontu da’oo Oromoo guutee, qananiisa biyya;
Odolee kiyya saawwa Oromtichaa, kan muchi guutuu;
Mar’ataa waatii gondolchaa, hamtuun sittin buutuu;
Qotiyyoo midhaan oomishu, isa guutu gumbii;
Sangaa dalluu guddaaa, kormaa barooda dilbii;
Saawwa morma maalaa, dhaloota fufiinsaaf odolchaa;
Saawwan dorrobbee dhalaa, Kormi koree dhalchaa;
Waashoo gaafa Saalaa, Ameessa jabbilee muxaa;
Namni aannan kee dhugaa, cirriin dhiiga sixuuxaa;
Burraaqaa barii bobbaata, daddaaqaa waarii galta;

You may also like

2 comments

Gammachu March 18, 2022 - 7:15 am

Akkamittin Bifa PDFtin Argachuu akka dandeenyu Osoo itti nuf Yaaddanii.

Reply
Abdi Ahmed March 18, 2022 - 6:28 pm

Horiin ulfina dhugaa keeti sanyii!

Reply

Leave a Comment

%d bloggers like this: