Home Og-barruu Hir’ina Vaayitaamin A: Mallattoofi Furmaata!

Hir’ina Vaayitaamin A: Mallattoofi Furmaata!

by

Hir’ina vaayitaamin A: mallattoo fi furmaata!
*************
MALLATTOO
■ Iji ofii halkan arguu dhabuu.
■ Iji ofii imimmaan dhabee goguu.
■ Qaamni ofii dhukkuba ittisuu dadhabuun infekshinoota adda addaan amma ammaa qabamuu.
■ Gogaa irratti mallattoon adda addaa ba’uu
■ Lafeen seeraan guddachuu dadhabuu.
****************
KA’UMSA
■ Sooratawwan vaayitaminii kanaan badhaadhoo ta’an nyaachuu dhabuu.
■ Dhukkuboota addaa addaa, kanneen xuuxama soorataa hir’isan
■ Hir’ina nyaataa kanneen biraa akka hir’ina pirootiinii fi ayirenii illee hir’ina viitamin A ni fidu.
****************
FURMAATA
■ Nyaatonni vaayitaamin A dhaan badhaadhoo ta’an soorachuu (Kaarota, dinnicha mi’ooftuu, hanqaaquu, fuduraalee fi muduraalee halluu keelloo fi burtukaanaa qaban, fudduraalee baalatti baat’atan akka salaaxaa fi raafuu)
■ Mana yaalaa deemuun vaayitaminii kana bifa qorichaan fudhachuu. Keessumaa daa’imman vaayitamina kana argachuu qabu.
**********
Fayyaan Faaya

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: