Home Biizinasii Hoteela Nagaraa Dhugumaa abbaa Urjii 4 qabu Magaalaa Ambootti birrii miliyoona 300 oliin ijaaramuufi.

Hoteela Nagaraa Dhugumaa abbaa Urjii 4 qabu Magaalaa Ambootti birrii miliyoona 300 oliin ijaaramuufi.

by

Hoteela Nagaraa Dhugumaa!

Hoteela Nagaraa Dhugumaa abbaa Urjii 4 qabu Magaalaa Ambootti birrii miliyoona 300 oliin ijaaramuufi.

Abbaan Gamoo kanaa obbo Nagaraa Dhugumaa haala armaan gadii kaan haasawa taasisan. “Kabajamoo Obboo Qajeela mardasaa ministera ministera Adaafii ispoortii.
Kabajamoo Obboo Hacaaluu Gammachuu Kantiibaa Magaalaa Amboo
Kabajamtoota keessummoota Sagantaa kana irratti argamtanii hundumaa duraan dursee guyyaa seena qabeessaa fi abjuun ganamaa itti dhugoome kanarratti nu waliin gammachuu keenya qooddachuuf argamuu keessaniif galanni koo dachaa dha.
Waan hundumaa caala ilmi namaa jijjiiramuuf mul’ata qabaachuu qaba. Mul’anni ka’umsa malee gahumsa miti. Mul’ata qabda taanaan ammamuu qoramtu,hangam illee mogolee yoo si jalatti rukutan kuftee hin haftu. Namni mul’ata qabu lafa barbaade yeroo barbaadetti gahuuf hin rakkatu. Haa ta’uutii garuu Mul’anni salphaatti hin dhugoomu,haarsaa hedduu nama baasisa. Wareegama nama kaffalchiisa. Gaafa mul’ata kee dhugoomsuuf deemsa eegaltu bowwaan gurguddoon fuldurakee akka jiran dagachuu hin qabdu. Namni mul’ata baatee deemu akka gaarii meeshaa fe’atee hoofamuuti. Gaariin Ba’an sun hangamuu itti ulfaatu bitaa fi mirga osoo hin ilaaliin bakka gahuuf yaadame gaha. Bitaa fi mirga yoo ilaale wantoota hedduu isa jeeqanii galma isaa hanqisan mil’ata.
Kabajamtoota ……
Adeemsa nuti keessa dabarsinee guyyaa seenaa qabeessaa kana geenyetu kanaan wal fakkaata.Akkuma beekkamu dhaabbanni keenya hundeeffama isaa irraa eegalee dhaabbata bu’aa irratti xiyyeefatee hundaa’e miti. Dhaabbata rakkoo hawaasa keenya humnaa fi gahumsa qabuun furuu irratti xiyyeeffatee hundaa’edha. Kanas waggoota muraasa keessatti jechaan osoo hin taane gochaan mirkaneessuu keenyaaf ragaa qabatamaan uummatuma keenya.
Haa xiqqaatus, haa guddatus waan qabnuu fi arganne uummata keenya waliin qooddachaa turre. Kana fuldurattis cimsinee itti fufuun kan hojjennu ta’a.
Kabajamtoota……..

Gara sagantaa guyyaa har’aatti yoon deebi’u ” Akkuma Oromoon nyaadhu nyaadhuuti gara fira keetti garagalii liqimsi jedhee mammaaku” waan humni keenya danda’een qaamolee deeggarsa biroo hirmaachisnee magaalaa keessatti handhuuramne waan ishee fakkatuun bareechina jennee erga qaama dhimmi ilaallatu gaafannee bubbulleerra.
Amboo nuhiif qe’ee keenya qofaa osoo hin taane, lafa itti qoraafamnee keessaa baanedha. Ka’umsa keenya qofaa osoo hin taane lafa itti akka warqeen Abiddaan qoramtuutti keessatti qoramne dha. Qe’ee ofii immoo abbadhumatu miidhagfata waan ta’eef Waan Amboof malu hojjechuu dadhabnus waanuma xiqqoo goonetu dirqama keenya baana jenneetu sochii eegalle. Akkuma Oromoon diinni fagoo hin jiru bobaa jalaa baha jedhee mammaaku yeroo nuti sochii eegallutti adeemsa keenya gufachiisuuf gufuu hedduutu nu dura kaa’ame.

Firatu Algaa nutti ta’e. Bakka hundumaatti qormaanni nuti hin eegne alagaaf fira osoo hin jedhiin nu mudate. Akkuma inaaftonni muraasni nurratti ka’anii mogolee keenya laaffisan hedduun immoo nu cinaa dhaabbachuun fira nuuf ta’anii aamlee nutti horuun har’a sadarkaa kana irra geenyeerra. Fuldurattis abdii keenya uummatuma keenyadha.
Jiruu ilma namaa kam keessattiyyuu bu’aa bahiin waanuma jiru dha. Kufaatiin rakkoo hin qabu. Kufanii achiin hafuun garuu salphina. Iddoo hedduutti mucucaannee kufnus achiin hin hafne. Gangalannee kaanee abjuu keenya dhugoomsuuf jira.

Gamoon har’a isin fulduratti jaarsa isaa eegalchiisnu lafa amma nuuf eeyyamame kaaree meetirii 1500 irratti Abbaa darbii kudhanii kan ijaarrudha. Diizayiniin isaa akkuma agartan bifa ammayyaan kan ijaaramu yoo ta’u, baajanni birriin miliyoona dhibba sadii qabameefii jira. Kana keessa dhibbeentaan 70 Baaankii keenya Baankii Awaashiin kan uwwifamu dha. Gamoon kana bifa ammayyaan ijaarree miidhagina magaalaa kenyaaf gahee keenya hanga baanutti boqonnaa hin qabnu. Cimnee hojjennee abjuu keenya dhugoomsuun uummata keenya garaa geenya.

Kuni Amboof kennaa humni keenya danda’udha. Ijaarsa pioojektii kanaa eegalchiisuu qofaa osoo hin taane yeroo qabameefitti xumuruuf deeggarsaa fi hordoffii barbaachisaa kan taasisnu ta’uu waadaan isiniif gala
Uummanni keenya naannoo kana jiraattan piroojeekichi kan keessani. Boru isintu itti haara galfata. Ijoollee keessantu keessatti yeroo dabarsa. Miidhagina naannoo keessaniifis murteessaa dha. Kanaaf deeggarsaa fi qeeqa barbaachisu nu kennuun piroojektichi yeroo qabameefitti akka xummuramuuf deeggarsa nuuf taasisa.
Hooggantoonni Bulchiinsa Magaalaa Amboo, Godinaa fi Oromiyaa Carrara kanaan galata guddaan isiniif dhiheessa.Bu’aa bahi keessa darbinee har’a geenye keessatti deeggarsii fi gaheen keessan olaanaa dha.
Otoon is in nu nuffitanii nu dhiistaniitu ta’ee har’a asitti argamuun goonkuma kan yaadamu hin turre. Kuni firii dadhabbii keessaniiti. Galatooma!

Dhuma irratti namni ni karoorsa. Karoorsees hojiitti seena. Kan nama gargaaru waaqayyoo dha. Yoo waaqayyoo nu gargaare piroojeektii kana yeroo qabameef osoo hin gahiin xummurree tajaajila uummata keenyaaf banaa ni taasisna
Warri kallattii maraan nu cinaa dhaabbatan ulfaa dha. Warri gufuu nutti taatanii shira nurratti xaxaa turtanii fi jirtanis xiiqiin nu guuttanii humna waan nu taataniif galatooma. Akkuma Oromoon saroonni ni dutti gaalli ni deema jedhe mammaaku Isinis shira keessan itti fufaa, nutis hojii keenya hojjechuu itti fufna.”Guddaa galatoooma!

 

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: