Home Boohartii Iccitii Oromoo fi lakkoofsa shan gidduu jiru!

Iccitii Oromoo fi lakkoofsa shan gidduu jiru!

by

Iccitii Oromoo fi lakkoofsa shan gidduu jiru!

■1) Gadaan shani:

A) Birmajii
B) Bultuma
C) Bahaara
D) Horataa fi
E) Roobalee ti.

■2) Odaan shani:

A) Odaa Roobaa
B) Odaa Bultum
C) Odaa Nabee
D) Odaa Bisilii fi
E) Odaa Bulluq

■3) Seerri shani:

A) Seera Asaasaa
B) Seera Basaqaa
C) Seera Gooroo
D) Seera Jabbii fi
E) Seera Killaati

■4) Halangeen Shani:

Halangee kan qabatu, abbaa seeraa shanani. Kanaaf halangeenis shani.

■5) Bokkuun Shani:

Gadaan shananuu Bokkuu tokko tokko qaba. Akkaataa hojiitin immoo Bokkuun bakka lamatti qoodama.
1. Bokkuu golaa fi
2. BokkuuMalkaati.

■6) Galmi Oromoo Shani:

A) Galma Heeraa
B) Galma Seeraa
C) Galma Qaalluu
D) Galma Abbaa Gadaafi
E) Galma Bokkuu Shananiiti

■7) Lubni Shani (ulaagaan lubaa 5)

A) Daangaa lafaa
B) Aadaa wal-fakkaataa
C) Afaan
D) Dhiiga
E) Fedhii (saayikolojiin isaanii tokko tahuu qaba.

■8) Qaalluun Shani:

Gadaan shananuu Qaalluu malee dhaabbachuu hin dandeettu. Kanaaf qaallun shani. Akkaataa hojiitin immoo Qaalluu bakka saditti qoodama!
1. Qaalluu Oofaa
2. Qaalluu Fooyaa
3. Qaalluu Goodaati

■9) Haati Siinqee Shani:

A) Siinqee Malkaa
B) Siinqee Golaa
C) Siinqee Falaa
D) Siinqee Hayyittii (cifree) fi
E) Siinqee Ateeteeti.

■10) Gumaan Shani:

A) Gumaa Adii
B) Gumaa Barruu
C) Gumaa Gurraattii
D) Gumaa Daalattii fi
E ) Gumaa Aanteeti.

■11) ilmi Oro Shani:

A) ilma Gudeedaa
B) ilma Guddisaa
C) ilma Mixii
D) ilma Booroo fi
E) ilma Boojuuti.

■12) Ergaan Ulee Abbaa Gadaa Shani:

A) Damee Booranaa
B) Damee Bareentuu
C) Bal’ina lafa Oromiyaa
D) Seera Tumaa fi
E) Heera Uumaati.

■13) Faanoon Ambaa Shani:
A) il-kaan 32+
B) Gurra 2+
C) Harka 2+
D) Miila 2+
E) ija 2
Walitti qabaa 40

■14) Miiloon Ambaa Shani:

A) 0-8 Dabballee
B) +9-16 Gaammee Xixiqqaa
C) +17-24 Gaammee Gurguddaa
D) +25-32 Raaba
E) +33-40 Foolle Gadaa

■15) Sooranni Oromoo Shani:

A) Foon
B) Dhadhaa
C) Damma
D) Aannanii fi
E) Midhaani

Maddi: Kitaabaa Mohaammad Kadiir Amiir, #Iccitii_Gadaa
👇👇👇
https://t.me/KedirAbdulatifH/

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: