Home Og-barruu Jaalalaaf Gadi Cabne!

Jaalalaaf Gadi Cabne!

by
Sila jaalalli kuni, maalumaayyu innumti?

Isarraa dubbata, haasawa kitilaafi kumti;
Qabee hin ajjeesu, lubbuu ilmaan namaa;
Dhiirafi dubartiitu, irraa waca gungumaa!
Keessattuu dargaggoota, qarreefi dardarri;
Itti ulfaatee, utaalee, isarraan looyaa jarjarri;
“Waraabessi jarjaraan gaafa qabata jedhama,”
Umriin isa hoo’isu, ganna digdama, soddoma!
Nihooqaa, nihooyxii,
Nidiriiraa, nidhommoyxii,
Niyaada, niyaaddii,
Ni’aada, ni’aaddii,
Dhiira waliif gubata,
Miira waliif hubata,
Qoma jaalalaa, laphee jidduu,
Gubaa belbela, onnee idduu,
Sochii qaamaa, holluu sarbaa,
Nidallanaa, humnarra darbaa,
Guntuta kirkiru, handhuura dhikkisu,
Irree walitti tirtiru, muldhii gikkisu!
Akka suuraa tolutti sifee,
Akka habaaboo birraa ifee,
Akka hilleensaa riphee,
Akka korbeessaa kiphee,
Akka midhaan atootee,
Akka baaduu ititee,
Akka hangudee bosoqee,
Akka shiimoo mushuruqee,
Akka waddi urgaayee,
Akka daymaa mi’aayee,
Dhandhamni sururrii,
Ergaramni fufurrii,
Dhangala’aa gorora,
Yaa’aa eelaa forfora,
Dhoobbuu mototaa,
Yabbuu akka ootaa,
Haphii akka bishaanii,
Quubsaa akka midhaanii,
Nyaata madaala nafaa,
Bushaa wallaala lafaa,
Gatii hin beekamne,
Warqii hin eegamne,
Madda fedhii foonii,
Caalmaa isa loonii,
Qaalii gita hin qabne,
Jaalalaaf gadi cabne!
Kedir Abdulatif Haji
Adoolessa 24, 2022
👇👇👇

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: