Home Boohartii Jechamoota Afaan Oromoo

Jechamoota Afaan Oromoo

by

Dhalli namaa erga Waraabessa guyyaa walitti tahee, kookkinyoon naf-xanyaa baasun jiru.”
Kadiir Abdullaxiif Hajjii

– “Dhiiga keenya dhugnee, dafqa keenya nyaannaa; guyyaa dhihee bari’u, yaaddoo keenya yaannaa.”
Kadiir Abdullaxiif Hajjii

– “Mana barnootaa daawwachuuf hindhaqne, barnoota barachuufi; meeshaa gatii guddaa kan ‘beekumsa’ jedhamu achii argadhe.”
Kadiir Abdullaxiif Hajjii

– “Sababa faallaakee mooyattuun dadhabaa jedhamta. Dadhabinni namni sikeessatti argu, gaafa ati yaada inni siif tilmaame caaltee argamte. Namni kan dadhabaa siin jedhuuf gaafa hawwiisaa galmaan gayuufii didduudha.”
Kadiir Abdullaxiif Hajjii

– “Ilmi namaa ‘jabaadhu’ kan siin jedhu, gaafa ati jabaatteefi yeroo ati laafteedha.” (Hagayya 27, 2021)
Kadiir Abdullaxiif Hajjii

– “Keessa namaa rabbitu arga, akka ofii abbamatu beeka.”
Kadiir Abdullaxiif Hajjii

– “Wallaalummaan dhalachuun; wallaalaa miti, dogongoraa miti, yakkaa miti, badiis miti. Wallaalummaan du’uun garuu; wallaala, dogongora, yakkaafi badiidha.” (Fulbaana 02, 2021)

“Nama gaafa gorsan wixxisu, gaafa rakkate adda dhikkisu hin tahin.”
Kadiir Abdullaxiif Hajjii – Onkolooleessa 29, 2021

“Jaalalli jaarsummaa hin barbaadu, laphee keessa jiraannaan onneetu walitti hidha.”
Kadiir Abdullaxiif – Sadaasa 19, 2021

“Namoonni baay’een kan ‘badaa’ siin jedhaniif, waan ati ofiif tahuu dadhabdeef osoo hintaane; waan ati isaaniif tahuu diddeefi.”
Kadiir Abdullaxiif Hajjii – Amajjii 3, 2022

“Dadhaboon ciccimoo hin jaalatan, garuu ciccimoon dadhaboofi ciccimoos nijaalatu.”
Kadiir Abdullaxiif Hajjii – Amajjii 07, 2022

“Cimaakee hin ajjeesin; cimaakee yoo ajjeefte, dadhaboo ormaatu sirratti cimaa.”
Kadiir Abdullaxiif Hajjii – Amajjii 27, 2022

 

You may also like

1 comment

Dirba Endasha February 28, 2022 - 2:58 pm

Best

Reply

Leave a Comment

%d bloggers like this: