Home Boohartii Jechoota Roobeerti Mugaabee

Jechoota Roobeerti Mugaabee

by

Jechoota Ajaa’ibsiisoo Robert Mugabe

1. Afrikaa keessatti seerri namootni hundi kabajan ‘battery low’ kan jedhu qofa.

2. Dubartoonni hundi hanga qorichi HIV AIDS argamutti wal-qunnamtii saala (sex) hin hojjannu jedhanii, osoo didaniiru ta’ee Dhiirotni qoricha isaa guyyaa 30 keessatti argatu ture.

3. Aadamii fi Hawwaan osoo akka Ummata Chaayinaa ta’anii, silaa yoona jaannatuma keessa jirra. Sababni isaas mukicha hinyaatinaa jedhamaan sana dhiisanii, boficha nyaatu ture.

4. Ati Jaalallee tokkoo ol qabda yoo ta’e; sikeessa kan jiru jaalala osoo hin taane, ‘Memory card’ dha.

5. Dubartoonni tokko tokko waan jiimi (gym) hojjatan fakkaatu. Garuu mana jiimii (gym) balbala isaayyuu hin beekan. Ta’us Dhiira tokko biraa gara dhiira kan birootti fiiguuf, jechaa kan bocni qaama isaanii bareedu.

6. Osoo Haadha manaa qabduu barattoota kee faana jiraachuun sitti tola yoo ta’e, haadha manaa keetiif Yuuniformii barataa bitiif.

7. Seexanni iyyuu ‘gay’ hin qabu ture. Sababni isaa Aadamiifi Hawwaa qullaa jiran waan filateef.

8. Ati miidhagduu miti taanan, ani miidhagduu miti jedhi. Miidhagina keessaa kan jettu dhiisi. Nuti X-ray dhaan ilaala hin deemnu.

9. Waaqayyoo qorataa cimaadha. Cinaacha dhiira mirga keessaa lafee tokko fuudhee sagalee guddistu (loud speaker) hojjate.

10. Addunyaan kun Biyya keenya Afrikaa kana nu miitee jirti.
a. Faranjiin tokko osoo gara Afrikaa dhufee daawwataa (tourist) jedhanii simatu.

b. Afrikaan tokko osoo gara Awurooppaa deeme, Godaantota seeraan alaa jedhu.
c. Warri Afrikaa gara alaa yeroo dhaqan hojjattoota faranjootaa ta’u faranjoonni yeroo gara Afrikaa dhufanis, isaanuma hojjachiisatu. Kanaafuu Afrikaan Addunyaa kana irraa haqa qabdi.

11. Hanga wayaa Adii wayaa Gurraacha duraa miicuu dhiisnutti, hangaa Konkoolataa Adii irrati Gommaa Gurraacha hidhuu dhiifnutti, ilaalchi Sanyummaa hin badu.

Maddi: Kan dubbise
Kadiir Abdullaxiif Hajjii

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: