Home Og-barruu Jedha Baratichi!

Jedha Baratichi!

by

Jedhe Baratichi!


Adeemsi jireennaa, marsaadhaan naanna’aa;
Yeroo tokko bal’ina, yoo tokko rakkina ta’aa;
Finna diqqaa ta’ee, yeroo umrii kiyya kichuu;
Waa baay’ee dhama’e, dhabee jiruu michuu!

Baadiyaa fagoorraa, mana barnootaa baradhaa;
Bona gubaa aduurra, ganna roobaan gubadhaa;
Warra jiddugaleessarraa, carraa ta’ee dhaladhee;
Agabuu buluu baadhus, miidhama muudadhee!

Kaleessa lamaaniin, lafee maatii natti cabdanii;
Akka ifa har’aa argu, hedduu natti dadhabdanii;
Imimmaan gaafa sanii, amma qananii roobsaa;
Galatoomaa aabbiyyoo, aabbaa galaa dhoysaa;
Galatoomaa aayyiyyoo, aayyoo galaa dhoysaa!
Jedhe baratichi!
Gurbaan kutatichi!

Ani homaa hin beekuu, wallaaltuudha turee;
Ilmaan tiyya guddisuuf, baay’ee itti xaaree;
Humna tokko hin qabu, homaa siif hin goone;
Dandeettii waaqaani, kan rakkoo sana moone!

Warri ijoollee teessan yunivarsitii ramaddanii;
Ifaajjanii guddisaa, barsiisaa warri eebbiftanii;
Haadholiin akka tiyyaa, baga naa gammaddanii!

Kadiir Sh/Abdullaxiif H/Hajjii
Adoolessa 17, 2022

https://www.kedirabdulatif.com/

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: