Home Og-barruu Kaayafi Kutataa!

Kaayafi Kutataa!

by

Kaayafi Kutataa!

Dadhabbii isaa, hubachuu qaba dhibbi;
Micireen gadameessaa, qunca’eeti jilbi;
Ofii beela’aa, gadi jedhanii ol si qabaa;
Sitti qaana’aa, birmaduu sirraa dhabaa.

Hir’uu kan kee guutu, guutuu ofii hir’achaa;
Irii gadee bu’aa, oloo ba’aa, siif rakkachaa;
Itti dafqee mankaraaree, gadi si dhaabaa;
Beekumsa hin jirre, fidee sitti qadhaabaa.

Akka tiriikaa dukkana, nurraa banu jedhu;
Guddisa guddaa kana, ofirraa isa godhu;
Fuul-durri kee ifee, warra keetti mashisa;
Abdii itti horee, gammachuu dhaalchisa.

Eebbi haadhaa fi abbaa kanarraa argama;
Geebni bara jiruufi jireenya, sirraa eegama;
Warra keetu hin nuffu, bu’aa bahii kan kee;
Akka fagoo geettu, si gorsuu, sitti akeekee.

Hin fallu kana,
Hin kallu tana,
Nama gari jijjiirama hin fidu, of madaalee;
Bakka guddaa hanqatee, diqqaata malee;
Lafaa ka’ee miti, ka finni namarraa bahu;
Akka ifaajee isaa, garuu namni hin gahu.

Ilmi abbaa caaluu qabu, abbaa ni dhaalaa?
Ilmi abbaa dhaaluu qabu, abbaa dhaanaa?
Lakki kuni fafaa, dhageettiiyyuu hin toluu;
Bakki akkanaa, jiruufi jireenyaaf hin ooluu.

Dhagayi yaa gurbaa,
Dhagayi yaa durbaa,
Warri kee xaaree, hiraaree si dhalfatee;
Erga ati uumamtee, waa haar-galfatee?
Hubadhu yaa namaa, namni qaroome;
Dubbadhu yaa jamaa, kumni qorame.

Mul’achuurra, mul’ata qabaachuu wayya;
Dubbachuurra, dubbii hubachuu wayya;
Hoolaan, osoo waa hin hubatin gugattee;
Foolattee, billaachi hin hubanne gubattee.

Nama jabaa haa taanu kaa, abdii ofi horree;
Tulluu gubbaa mul’anna, gaara dilbii korree;
Jabichi cimina, abjuu, kaayyoo fi mul’ataa;
Gaarichi beekumsa, obsa, kaayafi kutataa.

Kadiir Abdullaxiif Hajjii
Muddee 03, 2020

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: