Home Og-barruu Koottu Yaa Goshoo

Koottu Yaa Goshoo

by

Koottu Yaa Goshoo

Osoo nyaadhee hindhugin, anuu dursa sidubbisaa;
Guyyaa tokko barfatuun kiyya, garmalee si’aarsaa;
Untoof dhuuydoon nahadhaayee, taa’ee qummuude;
Looshaa faayoo natti araaramii, busuqee kumudee;
Garaa kiyyallee hidhadhee, qooqa nyaata biraa oole;
Sirraa deebii dhabeetin, osoo hin-nyaatin edas bule.

Har’a akkas ta’ee jira, borullee akkana ta’uufii;
Koottu yaa goshoo, marqaa nanyaachisi kulufii;
Anillee siif qoshoree, ofiillee taree qoshoradhaa;
Atillee na dhuungattee, anillee sidhuungadhaa;
Ushururuu yaa quxubee, ushururuu yaa baysaa;
Jimaata sibira oola, Sanbata harka sirra marsaa.

Keessan warri baalabbataa, keennas warri qondaalaa;
Hiree qabna nuyi miiyyoo, taane gooftaafi giitii jaalalaa;
Shalal jedhii koottu, sholol jedhee dhufa, shaashanbaa goonaa;
Habuluk godhee ofitti siqaba, xab jettee teetta, dirma moonaa;
Akka aadaa ambaa, dhiifama siin jedha dhiifama jennaa;
Loomiif burtukaanaas fidee, qubeellaa qubaa siif kennaa…

Kadiir Abdullaxiif Hajjii
Amajjii 21, 2019

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: