Home Og-barruu Muussaa Sulxii Muhaammad (BSc, MPH)

Muussaa Sulxii Muhaammad (BSc, MPH)

by

MUUSSAA SULXII MUHAAMMAD (BSc, MPH)

Bakkalcha baha Oromiyaa, beekaa jaarraaa kanaa;
Beekumsi siin ifaa, qaroomni siin goobanaa!
Ogeessa wal-dhaansa fayyaa, hayyuu qoma ifaa,
Gaheessa dhaloota qubee, wayyuu ko’ooma biifaa!
Irree keetti irkatee, namni dhibeesaa yaala argata;
Dirree keetti mirgatee, kan abjuu gu’e siin wayyata!
Abjuu fayyuu horatee, hiibboosaa siin hiikkata;
Achi qabdee, as qabdee, dhidhiibdee sukkuumtee;
Gaafattee, gorfattee, qaqqabdee abdii itti hortee;
Wal’aantee, waraantee, dawaa fayyaasaa ajajjaa;
Dhukkubsataa mul’ata goome, agartee fajajjaa;
Yoo le’iin itti wayyatees,
Yoo dhibeen itti hammaatees, namooma kabajjaa!

Hojiin kees,
Abjuun kees,
Ogeessa fayyaa,
Wal’aanaa biyyaa,
Abdii immaammataa,
Abjuu ummataa,
Tumsa hegeree,
Gahumsa fulduree,
Kichuu lafaa dhufaa,
Michuu nafaa cufaa,
Kan biyyi itti abdatte,
Kan Oromiyaan argatte,
Beekaa kobbeefi waraqaa,
Ogeessa kennaa waaqaa!

Muussaa Sulxii Muhaammad jedhama. Bara 1982 E.C Abbaa isaa Obbo Sulxii Muhaammad fi haadha isaa Aadde Zaaraa Kadiir irraa dhalate. Umriin isaa akkuma mana barumsaa seenuu gaheen, bara 1991 E.C mana barumsa Gallabee Amajaa Hulul (kutaa 1-4) jedhamutti kutaa tokkoffaa eegale. Hanga bara 1993tti waggaa sadi keessaatti barnoota kutaa 1-4 haala gaariin xumuruun bara 1994 kutaa 5ffaa mana barumsa Xareetaa sadarkaa tokkoffaa (1-8) barachuu eegale. Bara 1997 kutaa saddeettaffaa qormaata ministirii qabxii 99.7 galmeesuudhaan gara barnoota sadarkaa lammaffaatti darbe. Barnoota isaa cinaatti barattoota walitti qabee akka isaan jabaataniif addattis leenjisaafi barsiisaa ture.

Bara 1998 mana barumsa sadarkaa lammaffaa Sirkaatti barnoota sadarkaa lammaffaa eegale. Barnoota sadarkaa lammaffaa isaas qabxii maatirikii daran olaanaa ta’e (3.8) galmeessuun barnoota qophaa’inaa mana barumsa Qophaa’ina Asallaa (Asela Preparatory) galuun barnoota qophaa’inaa muummee saayinsii uumamaa hordofuu eegale. Bara 2001’tti mana barumsa qophaa’ina Asallaa keessaatti milkaa’ina guddaadhaan qabxii olaanaa (501) galmeessuun argachuun University Haramayaa bara 2002 E.C barnoota saayinsii fayyaa nama (Haraya University medical and health science college) seenudhaan milkaa’ina guddaadhaan xumuruun (Bachelor of science) BSc kabajaa guddaan bara 2006tti eebbifamuun bara 2007tti ummata tajaajiluu eegale.

Turtii waggaa afur keessaatti sadarkaa adda addaatti Hospitaalaa Darashee sadarkaa tokkoffaa fi akkasumas buufata fayyaa adda addaafi hospitlaaa waliigalaa Gamboo keessaatti erga tajaajilen booda bara 2011 irraa eegale university Hawaasaatti degree lammaffaa (Master of Public health) barachuun bara 2013 irraa eegalee biiroo fayyaa Oromiyaatti qindeessaa kutaa yaala ijaa naannoo Oromiyaa ta’uu ummata miliyoonotaaf ifa ta’ee jira.

Kana malees raawwataa dhukkuba daddarbaa hin taane (NCD expert) ta’uun yaala dhukkuboota akka dhibbaa dhiigaa, sukkaara, Asmiifi k.k.f irratti gahee leencaa nama taphataa jiruudha. Gahumsa amma qabuun itti fufee, Oromiyaa guutuuf ifee nama fayyaarratti haalan hojjataa jiruufi hojjatuuf jiruudha.

Isaan wal-baruuf ykn deeffannoo dabalataaf:
musasulti32@gmail.com
+251 92 039 0301

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: