Home Fayyaa Namoonni baay’een yeroo baay’ee paantii ni godhatu.

Namoonni baay’een yeroo baay’ee paantii ni godhatu.

by

Paantii
Namoonni baay’een yeroo baay’ee paantii ni godhatu. Akkuma jiraachuuf qilleensa yeroo yerootti harganuun nama barbaachisu paantiis yeroo hunda godhachuun dirqamaafi paantii osoo hin godhatin turuun waan danda’amu kan itti hin fakkaannes jiru. Paantii godhachuun faayidaafi miidhaa mataa isaa qaba. Mee yaa ilaallu :-
#Faayidaalee_Paantii_godhachuu :- Paantiin dhiiraafi dhalaafis faayidaa ni qaba.
#Dhiiraaf…
1. Akkuma qabduun harmaa dubartoota harma isaanii qabuuf gargaaru paantiin immoo cidhaan fi qaama saalaa dhiiraaf gargaarsa (support) ni godha.
2. Naannoon qaama walhormaataa yeroo baay’ee iddoo dhokfamuudha waan ta’eef paantiin dhoksuuf ni gargaara.
3. Ofitti amanamummaa dabaluufi haala mijataan akka namatti dhagahamuuf ni gargaara
4. Qulqullina naannoo qaama saalaaf ni gargaara, keessattuu paantiin ‘cotton’ irraa oomishame
5. Qaama saalaa dhiiraa balaa irraa eeguuf
6. Qaamni saalaa dhiiraa karaa irratti akka tasaa yoo ka’e tasgabbeessuuf ni tola.
#Dubartootaaf
1. Akkuma olitti 2ffaa irratti jenne dhokfachuudhaaf
2. Qulqullina naannoo qaama saalaa ni gargaara. Keessattuu, yeroo marsaa laguu irra jiran
3. Infeekshinii jermoota alaatiin namatti dhufan tokko tokko ittisuuf ni gargaara
4. Wantoonni garagaraa Fknf, dhukkeen qaama saalaa akka hin seenneef ni tola
5. Dhaabbannaa gaarii akka qabaataniif ni tola
6. Balaan qaama saalaa irra akka hin geenyeef ni gargaara
#Miidhaa
Akkuma faayidaalee olitti jenne kanniin qabu yeroo hunda paantii godhachuunis miidhaa qaba. Isaaniis :-
1. Akkuma infeekshinii tokko tokko irraa nama dhoorku, tokko tokkoof immoo nama saaxiluu danda’a (keessattuu dubartoota)
2. Rakkoo dhala dhabuuf nama saaxiluu danda’a, keessattuu paantiin nama qabu (dhiiraaf)
3. Dhangalaa’an baay’een akka jiraatu gochuu danda’a, Kunis qaamni saalaa akkuma qaamota biroo qilleensa barbaada. Gaafa qilleensa kana argachuu baate, dhangalaa’an akka baay’atu godha. (dubartoota)
4. Riganni akka jiraatu gochuudhaan qaama madeessuu danda’a (lachuu)
5. Aleerjii namatti ta’uu danda’a.
6. Shiftoon garagaraa naannoo qaama saalaatti akka bahuufi nama hoksisuu danda’a
Akka waliigalaatti paantii godhachuufi godhachuu dhiisuun filannoo dhuunfaa waan ta’eef, godhachuun kan isiniif tolu yoo ta’e godhachuu ni dandeessu. Haa ta’u malee, paantii baay’ee dhiphaa ta’e godhachuu hin qabdan. Akkasumas, darbee darbee godhachuu dhiisuunis faayidaa qaba waan ta’eef yaaluun hin badu.
Hirmaannaa keessaniif guddaa galatoomaa!!!
©Dr Caalaa Didhaa

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: