Home Fayyaa Nyaatota Fedhii Qunnamtii Saalaa Horan!

Nyaatota Fedhii Qunnamtii Saalaa Horan!

by

NYAATOTA FEDHII WAL-QUNNAMTII SAALAA HORAN

1. Hanqaaquu: Hanqaaquun nyaatota fedhii walquunnamtii saalaa dabalan keessaa isa tokkoodha. Hanqaaquun “vitamin D” of keessaa qaba. Vitamin D’n kun ammoo hoormoonii testestronii dabaluu irraatti gaheen isaa olaanaadha. Kanaaf egaa hanqaaquu soorachuun fedhii walquunnamtii saalaa dabaluu keessatti gaheen isaa guddaadha. Hanqaaquun egaa nyaata haala salphaan naannoo keenyatti argannu waan taheef guyyaa guyyaan hanqaaquu tokko tokko yoo sooranne fedhiin walquunnamtii saalaa keenyaa akka dabalu taasisa.

2. Ocholoonii(loozii)Looziin egaa nyaata fedhii walquunnamtii saalaa namatti kakaasu keessaa isa duraati. Loozii kana keessatti ammoo elementii ziinkii jedhamutu argama.elementiin ziinkiin kun ammoo hoormoonii dhiira to’ata. Dabalees ammoo dhaabbachuu dhadhabuu qaama saalaa ittisa. Kanaaf egaa ocholooniin fedhii walquunnamtii saalaa dabaluu keessatti gaheen isaa guddaadha. Walumaagalatti looziin fayyaa walquunnamtii saalaa keenya eeguu keessatti fayidaan isaa olaanaadha.

3. Avokaadoo Vitaaminonni akka C,K,B kan argaman avokaadoo keessatti. Avokaadoon pirootiiniis waanta ofkeessaa qabuuf fedhii walquunnamtii saalaa namatti horuu keessatti gahee olaanaa qaba. Vitamin K’n dhiigni sirnaan akka qaama keenya keessa tatamsa’u taasisa. Avokaadoon egaa gaheen isaa akka olaanaa tahe ni hubatama. Dabalataanis avokaadoon bareedinaafis ni fayyada

4. Muuzii kessatti egaa vitaaminii “bromelain” jedhamutu argama. Vitaaminiin kun ammoo dhiirri fedhii walquunnamtii saalaa akka godhatu taasisa. Dabalees sanyiin kormaa akka baayyatu godha.walumaagalatti muuziin dhala namaaf fayyidaa guddaa qaba.

5. Kaarotii keessatti egaa vitaaminoonni hedduminaan argamu. Vitaaminoonni kunneen ammoo qaamni saalaa dhiiraa jabina akka argatu taasisa.dabalataanis yaainsa dhiigaa naannoo qaama saalaa jiru akka dabalu godhu. Akkasumas kaarotiin ija namaa ni qara.kaarotiin egaa dhala namaaf baayyee barbaachisaadha. Kanaaf kaarotii soorachuun fayyidaa armaan olii qaba.

6. Aajjaa: Ajjaa keessatti kemikaala “serotin” jedhamuun beekamutu argama. Keemikaalli serotin jedhamu kun ammoo yaaddoo fi dhipina nama irraa hirrisa. Dabalataanis pirootinii waan of keessaa qabuuf hoormoonii testestrone jedhamu dabala.

7. ChokoleetiiChokoleetii keessatti keemikaala ‘L-Arginine hcl’ jedhamutu argama. Keemikaalli kunis hoormooni maddisiisuuf gargaara. Walumaa Galatti Osoo Qarshii keessan Qorichoota biroo fedhii walquunnamtii saalaa kakaasu danda’aa jedhanii isiniif kennanitti baasuun.

You may also like

4 comments

Gutama Hawas March 25, 2022 - 9:14 am

Jabadhu si fana jira

Reply
Kebede Balcha March 25, 2022 - 10:48 am

Baay’ee gaariidha

Reply
Kebede Balcha March 25, 2022 - 10:49 am

Good idea

Reply
Samuel April 21, 2022 - 7:16 pm

Barnoinni ati kenniituu hedduu namatti tola rabbiin si haa eebbisuu jabaadhuu garuuu Kara pg FB kee waa si haasofsuisun barbaadaa

Reply

Leave a Comment

%d bloggers like this: