Home Fayyaa Obboleettii Hin Heerumin….

Obboleettii Hin Heerumin….

by

Obboleettii Hin Heerumin….

*Umriin kiyya deeme (jaare) jettee…
*Kophummaan natti dhagahame jettee…
*Diinagdeedhaan na gargaaruu danda’a jettee..
*Walqunnamtii saalaaf jettee…
*Isaaf waan ulfoofteef qofa jettee…
*Isa dhabuu hin barbaadu jettee….
*Filannoo maatii keetii qofa waan ta’eef jettee….
*Sababa yaada gaa’ila gaggeeffachuu jaalattuuf qofa jettee….
*Daa’imman godhachuu waan hawwiituuf qofa jettee….
*Sababa hiriyoonni kee martuu heerumaniif jettee….
*Namni itti heerumtu sun sadarkaa barnootaa gaarii sababa qabuuf jettee hin heerumin. Haa ta’u malee, hiriyaa kee isa dhugaa kan onnee qulqulluudhaan si jaalatu, isa yaada kee si hubatuufi kaayyoo kee akka galmaan geessuuf yeroo mara si waliin ta’u sanitti heerumi.
Waaqni nama dhugaan isin jaalatu isiniif yaa kennu!!!

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: