Home Afoola Oduu Durii, Harreefi Waraabessa

Oduu Durii, Harreefi Waraabessa

by
Oduu Durii…

Harree fi Woraabessa…
Dur Woraabessi, Harree akka malee sodaata ture jedhan. Gurri Harree dhedheeraa waan ta’eef, Woraabessi gaafa see’a ture. Ni sodaatas.
Harreen guyyaa tokko, Woraabessa waamtee “koottu woliin taphannaa” jetteen. Woraabessi garuu “An gaafa kee kana ni sodaadha, na woraana” jedheen.
Harreenis “kun gaafaa miti bar, erbeedha, Gurra qofa, si hin woraanu. Koottu” jetteen. Gurra qofa ta’uus harguftee itti argisiifte.
Taphachuu eegalan… Woraabessis wonti inni shakke gaafa osoo hin taane, gurra erbee qofa ta’uu adda baafate.
Osoo taphatanii, jalqaba irratti woraabessi beekaatumaan Harree jalatti kufe. Harreenis irraa kaate.
Taphni itti fufe…
Marsaa itti aanurratti… Woraabessi Harree kuffifate. Irruma taa’e. Harreenis”Narraa ka’i, ni taphannaa” jetteen. Garuu marsaa kanarratti Woraabessichi Harree irraa ka’uu hin barbaanne. “Nuti kuffifannee irraa hin kaanu,” jedheen. Butuchee nyaate…
Ija of argisiisutuu kana fide…

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: