Home Fayyaa OF-EEGGANNOO QORICHA IRRATTI GODHAMUU QABAN!

OF-EEGGANNOO QORICHA IRRATTI GODHAMUU QABAN!

by

OF-EEGGANNOO QORICHA IRRATTI GODHAMUU QABAN!
1). Yeroo hundumaa qorichi yeroo nuuf ajajamee bitannu, guyyaan isaa kan itti hin darbine ta’uusaa haalaan mirkaneeffachuu!
2). Qoricha mana keessatti lafa iji ijoollee hin argineefii qaqqabanii fuuchuu hin dandeenye kaa’uu!
3). Lafa kaa’amuu qabus seeraan kaa’uu! Fakkeenyaaf, qoricha sana irratti hundaa’uun, lafa qabbanaa’aa kaa’amuu qaba yoo ta’e lafa qabbana kaa’uu fi lafa aduun jiru irraa fageessuu!
4). Qadaada ykn cuftuu qodaa qorichi keessa taa’u sana haalaan jabeessanii cufanii kaa’uu!
5). Baay’ina ykn hanga qoricha fudhatamuu qabuu fi yeroo isaa sirriitti eeguun fudhachuu!( fkn, qoricha guyyaatti si’a/al sadii fudhatamu akka namaaf galuuf jecha yeroo baay’ee:- ganama, guyyaa fi galgala akka fudhatamu jedhama, garuu sa’atii 24 keessatti sa’atii saddeet saddeetiin (8) fudhatamuudha qaba!)
6). Qoricha qodaa isaa keessaa baafnee iddoo biraa ykn qodaa qulqullina hin qabne keessa kaa’uu dhiisuu!
7). Yeroo mallattoon dhukkubaa baay’inaan jiraatu, qoricha baay’ee altokko fudhachuun waan altokkoon nama fayyisu namatti fakkaata; garuu miidhaa guddaa namarraan ga’a. Akkasumas qoricha fudhachuu eegallee yoo mallattoon dhukkubaa nutti fooyya’e, waan fayyine nutti fakkaatee qoricha sana addaan kutna. Dogoggorri akkanaa kun baay’inaan waan mul’atuuf, guyyaa meeqaaf akka fudhatamuu qabu adda baafannee fudhachuutu nurra jiraata!
8). Qorichi guyyaa ajajameef fudhatamee yoo irraa hafe, lafa namnii fi bineensi ga’uu hin dandeenyetti gatuu!
9). Waa’ee qoricha kennamuu hubannaa ga’aa argachuu; kunis miidhaa inni namarraan ga’uu danda’u gaafa ogeessi fayyaa nutti himu haalaan qalbeeffachuu. (Qorichi hundinuu yoo nuti haalaan itti hin fayyadamne SUMMIIDHA!)
10). Yeroo dogoggoraan qorichi ajajame sun baay’inaan fudhatamu, gara mana yaalaa deemuun ogeessa fayyaatiin ilaalamuu!
11). Qoricha maatii keessaa nama tokkoof ajajame namni biraan akka hin fudhanne yookiis akka irraa hin qooddanne gochuu!
12). Gorsa waa’ee qoricha sanaan walqabatee kennamu hunda qalbeeffachuu! Fakkeenyaaf, nyaatas ta’e dhugaatii akkasumas qoricha biraa qoricha sanaa wajjin fudhatamuu hin qabne fudhachuu dhiisuu fi kkf dha!!
Fayyaan Qabeenya!

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: