Home Og-barruu Oftaanaafi Wal-taanaa Jidduutti!

Oftaanaafi Wal-taanaa Jidduutti!

by

Oftaanaafi Wal-taanaa Jidduutti!

Obbolaa lamaan, wal-atakaroo bahanii,
Anatu simooyaan, dubbii gad-toohanii,
Tokko ‘oftaanaa,’ jedha afaan qabatee,
Tokko ‘wal-taanaa,’ dallanee dubbatee!
“Akkamitti osoo of hin tahin, animmoo sita’a?
Maalummaa kiyya gatee, ani sitti deebi’aa?
Diqqoma hin saalfattuu, yommuu wal-taana jettu?
Cubbuun aayyoofi aabboo, hadaraa sihaa nyaattu.”
“Lakki obboleessa kiyya, kan narra hangafaa!
Yaada kiyya na hin hubanne, ilaalcha sihafaa!
Oftaanaafi wal-taanaan, nulamaan qofaafi;
Oftaanee wal-taanaa, sirritti hubadhu naafi!”
“Ani kana gonkumaa, tasa sirrii hin dhagahu;
Eenyummaa kiyya kanaan, yoomillee adda hin bahu;
Namni natti siqee, natuqu haadhufu maal-abbaasaa;
Qottoon mataa dhahee, dhagaraan adda baasaa!”
“Lakki obboleessa kiyya, kabajamaafi ulfaataa;
Ana yaadni gadhuumaan, lakki garaa nanyaataa;
Ati yeroo gaarii tolfuufi yeroo badaa hamtuu;
Qilleensa Gadaa ilaaltee, tasuma hin jijjiiramtuu?”
“Ahaa! edaa akkanaayyuu dubbiin sirumaa?
Ani raammoo tahee, bara baraan jijjiiramaa?
‘Fardi farda hamaa waliin oolu, dhuufuu hin jallisu,’
Bakkuma barattetti!
Deeffadhu, ani du’ee badus kaayyoo kiyyan dhiisu.”
Akkanaan salphannee, tokkummaan harca’e;
Namni durii hindhooyu, ka ammaa hintarsa’e;
Obboloonni, Oftaanaafi Wal-taanaa Jidduutti;
Osoo wal-morman, guyyuu aduun baate dhiiti!
____⭐⭐⭐⭐⭐____
Kadiir Abdullaxiif Hajjii
Ebla 19, 2022

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: