Home Og-barruu Oromoon Kaleessa – Amaan Nyafaroo

Oromoon Kaleessa – Amaan Nyafaroo

by

Oromoon kaleessa – Amaan Nyafaroo

Takka wolii dhossa
Takka wolii obsa
Takkammoo wolgorsa

Madaala nama ofii gadi buusee hin laalu
Dhoqqeefi ergaa diinaa nama ofii hin faalu
Wolfaarsee woliin boona malee
Wol hin raatessine,
Wol hin qaanessine Oromoonni kalee.

Waa malee hin dubbanne dubbii kana kaasee
Waan keessa jirrutu keessa kiyya raase.

Dhaloonni hardhaa gariin dhaloota oduuti
Haalaa mijeessituu waan saba qooduuti
Waa hojjannee saba biraa hin qabnu
Waan waliin cabsinu garuu harkaa hin dhabnu.

Dhiirraan umrii guutuu sabaaf hojjatanii
Jiruu lammii tolchutti ta ofii dagatanii
Gariin du’anii gariin hidhamaa
Gariin qaamatti gariin baqatti miidhamaa
Gumaata gatiisaa tilmaamni hin dandeenye
Otoo nuuf gumaachan hardhattiin nu hin geenyee ?

Maarree aniifi ati,,,, gootonni afaanii,,,

Yoo feene faarsinee
Yoo feene aarsinee
Eebbisnee abaarree olii- gadi fiigaa
Arrabaan ijaarree arrabumaan diigaa
Argine jenna keessa odoo hin laalini
Hojjanneerra jenna homaa otoo hin yaalini
Ciminna guddoo namni qabu irra
Qaawwa diqqoo namaa himuudhaaf jarjarra.

Akka waan jabaannee namarra dabarree
Akka waan beekumsaan madaallee agarree
Mataa namaa gubbaa olkaanee bararree
Beekaa xureessina
Homaa otoo hin beekin beekaa of fakkeessina
Gootaafi hayyutti morma ol qixxeessina.

Keessaa fi ala adda hin baafannu
Wanta nuuf hin galle beekaa hin gaafannu
Duuba afoo seena
Dubartii fi hayyuu dura laga ceena
Kanaaf mirgi keenna milkaahee hin margine
Kanaaf ijji keenna milkii nuu hin argine
Kanaaf duubatti hafne kanaaf nuu hin darbine.

Maarree yaa jabaakoo ,,,
Yaa jabaa jabuunkee arba gaaraa gahu
Yaa jabaa jabuunkee gaara lafaan dhahu
Anuu sirra beekee si caalee si hin gorsu
Garuu hanga beeku sitti himuu hin obsu.

Waan siin galle keessa utaaltee hin galin
Ulfa sii hin dhalanne ulfooftee hin dhalin
Nama faarsuun dura dursa faaruu bari
Nama aarsuun dura dursii nama tari.

Odoo kalee fi hardha wolitti hin madaalle
Odoo nama hin beekne odoo nama hin caalle
Akka waan waa cufa beektee cufa mootee
Beekaa hunda beeku xiinxalaa of gootee
Haqa namaa dhiibdee adii hin kijibini
Maqaa namaa cilee badii hin dibini.

Yaa Gurraacha garaa tokko keessaa baane
Akki ati taatu kun akka ta’uu hin taane
Wollaalli dhukkuba siifi biyya balleessu
Afaankee cufattee adabattee hin teessuu ?

Wollaalaan raafamtee olii gadi daaqaa
Waan siifuu hin galle keessa galtee laaqaa
Waan hin beekne beeka jettee kakachuurra
Gabaa hin beekne keessa seentee rakkachuurra
Hin beekuu beekuunuu beekumsaa baradhu
Waa qeequun duramee sammuukee qaradhu.

Yaa caalaa otoo hin caallee kanaafi sana caaltu
Hanga summii hin malleen jabaa sabaa faaltu
Dandeettu lugaamii cufi afaan dabaa
Yookii waan dandeettu qofaan tumsi sabaa.

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: